صنعت بسته بندي|دستگاه بسته بندي|انواع بسته بندي مواد غذايي|مواد بسته بندي|صنعت بسته بندي|دستگاه بسته بندي|انواع بسته بندي مواد غذايي|مواد بسته بندي|مواد مورد استفاده در بسته بندي|مواد بسته بندي پلاستيکي|کاربرد پلاستيک ها در بسته بندي| بسته بندي مواد غذايی،

آشنایی با بسته بندی حبوبات و خشکبار

در اين مطلب با خط بسته بندي حبوبات و خشکبار و مواد غذای متداول آشنا مي شويد. بسته بندی عبارت است از هنر و علم اماده سازي مواد غذايي براي انبار کردن ،و در نهايت فروش .  بسته بندي بايد تا حد امکان ساده و ارزا ن باشد ضمن اينکه اهداف اوليه بسته بندي يعني خاصيت حفاظتي و جذابيت رانيز دارا باشد . با عنايت به اين که مواد بسته بندي توسط ماشين هاي مختلف فرايند مي شوند بنابراين خواص ديگري نيز بايد داشته باشند که عبارتند از : نرمش ، قابليت پذيرش چاپ ، قابليت استفاده در ماشين هاي لفاف ، قابليت دوخته شدن در حرارت ، شکل پذيري به کمک باد يا خلا و يا فن اوريهاي حرارتي . خواص مطلوب ديگري که به ويژه از ديدگاه صنايع غذايي مهم هستند عبارتند از : شفا فيت ، نفوذپذيري يا غير نفوذپذيري محصول نسبت به بخار اب و گازهاي دي اکسيد کربن ، اکسيژن و نيتروژن .

اگر چه تعداد زيادي از مسائل فن اوري مربوط به استفاده از مواد پلاستيکي در بسته بندي مواد غذايي از جمله مشکلاتي هستند که کلا به صنعت بسته بندي مربوط مي شوند ولي برخي از مسا ئل مربوط به طبيعت ماده به کار رفته در بسته بندي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند . موفقيت کاربرد پلاستيک ها در بسته بندي نياز به همکاري توليد کنند گان مواد غذايي ، سازند گان انواع پلاستيک ها ، طراحان و در نهايت مصرف کنند گان دارد .ملاحظات اقتصا دي محدوديت هاي بيشتري را اعمال مي کند ، چرا که مصرف کننندگان صرفا به دنبال کيفيت محصول هستند تا بسته بندي انها .

:: شرح مختصري بر عملکرد ماشين آلات

دستگاه بوجار

اين دستگاه توسط فشار هوا و حرکات مکانيکي گرد و غبار موجود در حبوبات اوليه را برطرف کرده و براي انتقال به مرحله بعد آماده مي سازد.

نوار نقاله دستچين

کارگران در اطراف اين نوار نقاله به صورت دستچين اقدام به جداسازي اضافات قابل رويت مي نمايند.

دستگاه پوليش

اين دستگاه با حذف غبار موجود بر روي حبوبات آنرا به صورت براق در آورده و آماده بسته بندي مي کند.

دستگاه بسته بندي

اين دستگاه نيز با مکانيزم وزني ، حبوبات را در لفاف هاي شفاف بسته بندي مي کند.

::آشنايي بيشتر با صنعت بسته بندي صنايع غذايي

 بسته بندي عبارت است از هنر وعلم اماده سازي مواد غذايي براي انبار کردن ،و در نهايت فروش . بسته بندي بايد تا حد امکان ساده و ارزا ن باشد ضمن اينکه اهداف اوليه بسته بندي يعني خاصيت حفاظتي و جذابيت رانيز دارا باشد . با عنايت به اين که مواد بسته بندي توسط ماشين هاي مختلف فرايند مي شوند بنابراين خواص ديگري نيز بايد داشته باشند که عبارتند از : نرمش ، قابليت پذيرش چاپ ، قابليت استفاده در ماشين هاي لفاف ، قابليت دوخته شدن در حرارت ، شکل پذيري به کمک باد يا خلا و يا فن اوريهاي حرارتي . خواص مطلوب ديگري که به ويژه از ديدگاه صنايع غذايي مهم هستند عبارتند از : شفافيت ، نفوذپذيري يا غير نفوذپذيري محصول نسبت به بخار اب وگازهاي دي اکسيد کربن ، اكسيژن و نيتروژن .

اگر چه تعداد زيادي از مسا ئل فن اوري مربوط به استفاده از مواد پلاستيکي در بسته بندي مواد غذا يي از جمله مشکلاتي هستند که کلا به صنعت بسته بندي مربوط مي شوند ولي برخي از مسائل مربوط به طبيعت ماده به کار رفته در بسته بندي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند . موفقيت کاربرد پلاستيک ها در بسته بندي نياز به همکاري توليد کنند گان مواد غذايي ، سازندگان انواع پلاستيک ها ، طراحان ودر نهايت مصرف کنند گان دارد .ملا حظات اقتصادي محدوديت هاي بيشتري را اعمال مي کند ، چرا که مصرف کننندگان صرفا به دنبال کيفيت محصول هستند تا بسته بندي آنها .

نيازمندي ها و ويژگيهاي مهم مواد بسته بندي مواد غذايي را مي توان به شرح ذيل دسته بندي کرد :

 :: شفا فيت و درخشش سطح ان براي رضايت وجلب نظر مصرف کننده

:: کنترل در انتقال رطوبت

:: کنترل در انتقال ساير گاز ها

:: تحمل تغييرات درجه حرارت به هنگام نگهداري و استفاده

:: فقدان مواد سمي

:: ارزان بودن

:: مقاومت در مقابل ضربه

مصرف کننده دوست دارد انچه مي خرد ببيند و بنابراين شفا فيت وشيش هاي مانند بودن بسته هاي مواد غذا يي نياز ضروري در بسته بندي انها است . مواد غير شفاف مانند سيني هاي سفيد رنگ نيز در حد وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند . اين سيني ها مانع از ان مي شوند تا مصرف کننده هر دو طرف ماده غذايي راببيند که در برخي موارد مانند بسته بندي گوشت از عدم اعتماد و مقاومت خريدار مي کاهد .کنترل تغييرات رطوبت موجود در ماده غذايي در طول نگهداري ان بسيار مهم است . برخي فراورده هاي غذا يي مانند چيپس ، پفک و بيسکويت بايد در موادي بسته بندي شوند که نفوذپذيري انها به رطوبت خيلي کم باشد تا تردي انها محفوظ بماند . همچنين از تبخير برخي مواد غذايي بايد جلوگيري گردد و در اين موارد نيز بايد از ورقه هايي با نفوذپذيري پايين استفاده شود . در بقيه موارد از دست دادن نسبي رطوبت ماده غذا يي مطلوب است تا از عرق زدن و تراکم بخار اب در داخل پاکت بسته بندي و در نتيجه از بين رفتن شفا فيت ان وخطر رشد کپکها جلوگيري شود .حبوبات در رديف سوم هرم غذايي در کنار گروه گوشت ‌ها، تخم‌ مرغ، آجيل (مغزها) قرار مي ‌گيرند و مصرف روزانه ‌ي 3- 2 واحد از اين گروه توصيه شده است.

فن آوري هاي که مي توانند براي بسته بندي مواد غذايي فرايند شده مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :

- ورق هاي خوراکي عايق براي کند کردن انتقال رطو بت بين اجزا تشکيل دهند ه يک ماده غذايي که داراي فعاليت ابي متفاوت هستند .

- گيرند هاي اکسيژن براي کند کردن اکسيداسيون چربي ها .

- گيرند هاي دي اکسيد کربن .

- گيرند هاي بو هاي نامطبوع

ساير انواع بسته بندي موثر غذايي عبارتند از :

- ورقه هاي حساس به ميکروويو که باي افزايش سطح برخي از مواد غذ ايي مانند ورق هاي سيب زميني ، انواع نان ها وذرت باد کرده در محيط هاي گرم مورد اسفاده قرار مي گيرند.

- نشانگرهاي انجام فرايند ميکروويو

- ورقه هاي منتشر کننده بخار

- نشانگر هاي حرارت ديدگي بيش از حد مواد غذا يي که شرايط نامناسب فرايند حرارتي را اشکار مي سازند.

- ارزيابي کننده تغييرات زمان – درجه حرارت براي نشان دادن ميزان کاهش قابليت نگهداري مواد غذا يي که در جريان توزيع انها ممکناست اتفاق بيفتد .

:: مواد مورد استفاده در بسته بندي

مواد بسته بندي شده طوري طراحي شده اند که با سرعت هاي نفوذ پذيري معيني و همخواني با سرعت تنفس سبزيهاي بستهبندي شده مي توانند ورود اکسيژن را به داخل بسته بندي کنترل کنند و اجازه دهند تا دي اکسيد کربن خارج شود .مواد بسته بندي همچنين داراي استحکامي هستند که به راحتي ضربات مکانيکي مرحله توزيع مواد غذا يي را تحمل نمايند . کمپاني کريو واک کيسه ويا ورقه هاي بسته بندي مناسب محصولات مختلف ساخته و عرضه نموده است که عبارتند از : 900 _ B براي سيب زميني پوست کنده ؛ EZ 961 براي کاهوي فرايند شده ؛ 941 _ PD براي بروکلي و گل کلم ؛ 900 _ PD براي بريده سبزي ها ؛ 960 _ PD و RD براي استفاده محصولات تازه .

مواد ذيل در حد وسيعي براي بسته بندي مواد غذايي مورد استفاده قرار مي گيرند :

- کاغذ ومحصولات کاغذي پوششدار

- محصولات سلولزي _ سلوفان

فلزات _ ورقه حلبي ، الومينيوم ، فولاد زنگ نزن ، مفرغ

* انواع سراميک

* شيشه

* لاستيک

* پلاستيک

* ترکيبات ديگر مانند چوب ، پارچه وغيره

اغلب مواد فوق سال هاست که استفاده مي شوند ودر اين مدت مشکل عمده در بسته بندي مواد غذايي بوجود نياوردند . روش قديمي حمل چاي در صندوق هاي چوبي ديگر مورد استفاده نيست و در مقابل استفاده از سراميک لعابدار نسبت به ظروف فلزي مانند سرب و کادميوم باعث کاهش الودگي مي گردد . از طرف ديگر پلاستيک ها که امتيازات زيادي به عنوان مواد جديد بسته بندي دارند مواد غذايي را در تماس با گستره وسيعي از مواد مختلف شيميايي قرار دهند که قبلا تجربه نشده بودند . اين مسله از اين جهت بيشتر مورد توجه قرار گرفته است که مواد بسته بندي به مدت زيادي در مجاورت مواد غذايي قرار مي گيرند .

:: مواد بسته بندي پلاستيکي

پليمر هاي اصلي مورد استفاده در بسته بندي مواد غذايي همرا ه با توضيح مختصري در خصوص نحوه فراينده هاي توليد انها و خواص مشخصه محصول نهايي مورد بحث قرار مي گيرند . اهميت نفوذپذيري اين مواد به اکسيژن و بخار اب در انتخاب انها براي بسته بندي مواد غذايي بايد مورد توجه قرار گيرد .

اغلب پليمري هاي که در بسته بندي مواد غذايي استفاده مي شوند تروپلاستيک ها هستند ، در درجه حرارت بالا نرم مي گردند ودر اثر سرد کردن مجدد ا سخت مي شوند بدون اين که ترکيب شيميايي انها تغيير کند . در مقابل اين دسته ترمو ست ها هستند که در اثر گرم شدن به صورت غير قابل برگشت تغيير مي کنند . ترموپلاستيک ها ارجحيت دارند چون پلي مر اصلي ممکن است در معرض چند بار متوالي گرم کردن و سرد کردن در جريان توليد و تشکيل ورقه و يا ظرف قرار گيرد . ترموست ها به اين شکل فرايند نمي شوند . مصرف انها در صنايع غذا يي براي در بطري است که در اين صورت با ماده غذا يي تماس مستقيم ندارند .

1- پلي الفين ها

پلي اتيلن :

پلي اتيلن از پليمريزاسيون اضافي گاز اتيلن که از صنايع زغال سنگ و نفت به عنوان محصول فرعي بدست مي آيد .

پلي پروپيلن :

عضو بعدي گروه الفين ها هستند .

پلي وينيل کلرايد :

تعدادي از مواد پلاستيکي موجود ند که يک اتم ئيدروژن اتيلن توسط يک هالو ژن يا ساير گروهها جايگزين شده است .

پلي تترا فلوئو رو اتيلن :

2- ترموپلاستيک هاي غير اتيلني :

نايلو نها ( پلي اميد) :

نايلون ها شامل پلي مرها يي هستند که از تراکم يک دي اسيد بايک دي امين توليد مي شوند در حالي که فراورده هاي قبلي از واکنش هاي پلي مريزاسيون اضافي به دست مي امدند . اولين ترکيب نايلوني که توليد گرديد نايلون 6 و 6 بود که از اسيد اديپيک و هگزا متيلن دي امين تشکيا شده است .

پليمر هاي مرکب :

در برخي موارد پلي مرها يا با واکنش هاي اضافي بيش از يک نوع منو مر و يا تراکم سه نوع منو مر و يا با ترا کم سه نوع مونومر مختلف توليد مي شوند . در هر مورد بيش از يک نوع واحد تکراري در ساختمان پلي مر وارد مي گردد . به اين دسته از پلي مر ها ،پلي مر مرکب مي گويند .

انواع پلي مرهاي مرکب :

اتيلن ونيل استات

وينيل کلرايد

پلي استيرن

:: مزايا بسته بندي

محصولات كشاورزي و دامپروري كه خسارت ديده، فاسد شده و يا كيفيت غير قابل قبولي از نظر هر يك از خصوصيات حسي داشته باشند مورد پذيرش مصرف كنندگان قرار نمي گيرند و ضايعات محسوب مي شوند. دلايل اين گونه ضايعات را مي توان به عوامل زير نسبت داد:

1) آلودگي ميكربي و تجزيه مواد توسط آنها

2) فرآيندهاي زيست سوزي و زيست سازي (متابوليكي)

3) تنش هاي فيزيكي.

فساد معمولا به وسيله كپك ها، مخمرها، باكتري ها و ويروس ها انجام مي گيرد. منشاء اين آلودگي ها ممكن است از مزرعه و باغ باشد كه محصول در حال رشد يا دام را مورد تهاجم قرار دهد. سپس علايم قابل رويت فساد طي حمل و نقل ، انبار كردن و يا مصرف محصول به چشم آيد. تغييرات متابوليكي غير معمول كه به دليل گرمازدگي، سرمازدگي، كمبود اكسيژن يا تنش دي اكسيد كربن روي مي دهد ممكن است به لك افتادن، گود افتادگي، نرم شدگي بيش از حد، تغيير رنگ، تغيير بافت و… منجر شود. تنش هاي فيزيكي طي برداشت مكانيكي، حمل و جابجايي و… وارد مي شود و سبب ضربه ديدگي، سايش و تغيير فيزيكي محصول مي گردد.

برچسب ها : صنعت بسته بندي|دستگاه بسته بندي|انواع بسته بندي مواد غذايي|مواد بسته بندي|صنعت بسته بندي|دستگاه بسته بندي|انواع بسته بندي مواد غذايي|مواد بسته بندي|مواد مورد استفاده در بسته بندي|مواد بسته بندي پلاستيکي|کاربرد پلاستيک ها در بسته بندي| بسته بندي مواد غذايي،

خط تولید  ، خدمات فنی و مهندسی ،کارخانه تولید ،خط تولید لوله پنج لایه pex،خط تولید لوله پکس ،محصولات پلیمری ،صنعت پلیمر ، محصولات لاستیک و پلاستیک ، ماشین آلات تولید ،راه اندازی کارخانه ، نصب و راه اندازی خط تولید ، مشاوره صنعتی ، مشاوره تولیدی ،سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی ، طرح توجیهی ، پروژه صنعتی ، سازنده خط تولید ،سازنده ماشین آلات ،اکسترود تولید ،سازنده اکسترودر تولید ،اکستروژن ،سازنده_دستگاه تولید لوله پنج لایه ،پلیمر ،تکنولوژی تولید ،فرآیند تولید ،تجهیزات صنعتی،

خط توليد پروفيل در و پنجره upvc، خط توليد داکت برق، خط توليد پنل ديوارپوش ، پانل ديواري و سقف کاذب pvc، خط توليد لوله پليکا PVC، خط توليد لوله تک لايه PEX ،خط توليد لوله پنج لايه کامپوزيت آلومينيوم و پکس  PEX AL PEX، خط توليد لوله يک لايه وچند لايه پلي اتيلن و پلي پروپيلن و پکس PP,PE,PEX، دستگاه لمينيت پانل، دستگاه هات استمپ پانل PVc خط UV ، هاي لايت يا براق پانل

,p production line FIVE LAYER PIPE ,PEX FIVE LAYER PIPE ,PIPING_PEX ,TUBE PEX ,PEX piping, ,PEX_AL_PEX ,PEX PIPE ,PEX_TUBE,production line ,PRODUCTION LINE POLYMER ,Trading Company, ,Production plan ,Industrial design ,Production Project ,Industrial project ,Technical Services ,Engineering services ,production technology ,Production Process ,Industrial equipment ,Machinery, ,Machine ,Setup Factory ,Installation production line Industry,Extrude,extrusion ,Industrial, ,Manufacturer production line, Manufacturer machines and machinery, #pex_pipe_production_line,

,Pex pipe machinery, Pex pipe machine, FIVE LAYER PIPE , ، PIPE PEX-AL-PEX ، pex five layer pipe production line, pex piping production machine  pex pipe، pex tube machinery، PEX tubing، PIPE MANUFACTURE pex-al-pex-pipe-five-layer-production-line-machinery-machine- piping-tubing-tube-ManufacturerEX-AL-PEX PIPE production machine|pex five layer pipe production line| piping machinery| tube tube|PEX tubing| tubing MANUFACTURE FIVE LAYER PIPE , , PERT ، PIPE PEX-AL-PEX ،pex pipe , pex five layer pipe production line, pex pipe production line  pex، pex piping ، pex pipe mashinery، PEX PIPE MACHINE،PEX AL PEX PIPE

خط توليد لوله پنج لايه و تک لایه آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پنج لایه PEX ، خط تولید لوله تک لایه PEX , PERT خط-تولید-دستگاه-لوله-پنج-لایه-پکس-آلومینیومخط توليد لوله پنج لايه و تک لایه کامپوزیت آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پلي اتيلن PEX ،