تنوع سليقه مصرف کنندگان قوانين تجاری اصول اساسي DNA نام تجاری رمزگشايي DNA نام تجاری

تجارت بدون قانون

در ويتنام بسياري از کسب و کارها تنها برپايه قول مردم استوار است. يک بانکدار ويتنامي در اين باره چنين ميگويد: «ما قوانين تجاري که دعاوي بين بنگاهها را حل و فصل کند، نداريم. وقتي اهل تجارت قراردادي را امضا ميکنند، آنها نميتوانند بر نوشتههايي قانوني تکيه کنند که به افراد اجازه ميدهد به راحتي سر هم کلاه بگذارند.»

با شروع اصلاحات اواسط دهه ??، بخش خصوصي جان دوبارهاي گرفت. تا اوايل دهه ?? بنگاههاي کوچک توليدي، به سرعت در حال رشد بودند. سياستهاي دولت ويتنام تجارتپسند نبود، بنابراين کارآفرينان مجبور بودند که قواعد بازي را براي خودشان ايجاد کنند. براي اين که بخش خصوصي ويتنام تا اين حد پويا باشد، ميبايد نوعي ابزارهاي تعهد قراردادي موجود باشد. به دليل ناکارآمد بودن دادگاهها، کارآفرينان بر روشهاي خود تکيه ميکردند. پيشگيري از منازعات تاحدي به دليل تهديد به زيان در آينده کسب و کار بود. مجازات عدم پرداخت بدهي، قطع معاملات با بدهکار بود، بنابراين کارآفرينان سعي ميکردند کار به اين نقطه نکشد. به قول يک مدير، اگر يک بدهي پرداخت نميشد، وي صبورانه مذاکره ميکرد. «پس گرفتن پول، يک هنر است که توضيح دادن آن خيلي مشکل است.» مردمي که در يک رشته صنعتي فعاليت ميکنند، هر روز يکديگر را در قهوهخانهها و بارها ملاقات ميکنند. يک توليد کننده کالاهاي آلومينيومي ميگويد در ديدار با بروبچههاي توليدکننده، در مورد قابل اطمينان بودن مشتريان خاص بحث ميکنيم. يک توليدکننده ديگر مواد فلزي ميگويد وي هر روز ساير کسبه را ملاقات ميکند تا با آنها درباره مشتريان تبادل اطلاعات کند. به نظر وي «اين ديدارهاي منظم، قواعدي اخلاقي را در کسب وکار ايجاد ميکند که کمک ميکند بازار کار کند.» اگر يک مشتري به توليدکنندهاي خدعه بزند، ديگران درباره وي خواهند شنيد و چه بسا او را در ليست سياه قرار دهند.

کارآفرينان معاملات را به گونهاي ترتيب دادهاند که ريسک خود را محدود کنند. وقتي آنها با خطر دبه کردن از طرف خريدار مواجه باشند- مثلا در مورد سفارش توليد يا فروش به خريداري در شهري دور- بر دريافت پيش پرداخت اصرار ميکنند. براي معاملات راه دور، گهگاه رانندهاي که قرار است بار را تحويل دهد به عنوان نماينده مشتري عمل ميکند و پول خريدار را به توليدکننده انتقال داده و عملا به عنوان يک واسطه مالي و تضميني براي پرداخت کار ميکند.

بنگاه با انتخاب صحيح شرکاي خود، احتمال منازعات را کاهش ميدهد. کارآفرينان به دقت در مورد شرکاي تجاريشان تحقيق ميکنند. به قولي «مشتري خوب کسي نيست که براي توليد شما پول زيادي ميدهد. بلکه کسي است که صادق بوده و به تعهداتش با شما پايبند است.» بسياري افراد تا به حال هيچ منازعهاي نداشتهاند زيرا در مورد تحقيق درباره شخصيت و توانايي مالي مشتريانشان دقت زيادي ميکنند. از طريق دوستان، روابط، و ساير خريداران و فروشندگان تحقيق زيادي در مورد شرکاي تجاري انجام ميشود. قيود غيربازاري نظير خانواده، طايفه و دوستان، بر روابط بازار ميچربد. روابط خانوادگي در کسب و کارهاي آسيايي موضوعيت دارد، ولي هميشگي نيست. با اين که شبکههاي فاميلي به شروع روابط تجاري کمک ميکند، اما ضروري نيستند. حدود نيمي از نمونه کارآفرينان گفتهاند که داراي روابط پيشين با شرکايي که قرار بوده با آنها کار کنند، نبودهاند. هر بنگاهي تحقيقات خود را در اين زمينه انجام ميدهد. مديران ميگويند، آگاهي آنها درباره قابل اعتماد بودن شرکايشان را از طريق بازديد مستقيم از کارگاه يا مغازه آنها به دست آوردهاند. يکي ميگويد، «بهترين راه براي اطمينان از کيفيت و قابليت اطمينان يک توليدکننده، بازديد از محل وي براي تحقيق، اندازهگيري و آزمايش کيفيت مواد است». ديگري ميگويد، «راه ارزيابي قابليت اطمينان توليدکنندگان اين است که مدام به آنها سر بزني و توليداتشان را آزمايش کني.»

روابط تجاري در ويتنام کاملا در پاسخ به نياز به تعهد قراردادي ايجاد شدهاند. کمک به خود، جانشين فقدان سيستم قانوني شدهاست. پس بنگاهها به طرز شگفتآوري بدون قوانين قرارداد هم ميتوانند به خوبي کار کنند. آيا اين به معني غيرضروري بودن دادگاههاست؟ آيا روابط غيررسمي همه آن چيزي است که مورد نياز است تا مردم به تعهدات خود عمل کنند؟ عقل سليم ميگويد پاسخ بايد منفي باشد.

برخي معاملات تحت قراردادهاي غيررسمي جواب نميدهند و تنها با حمايت قانون قابل انجام هستند. به قول آگاتا کريستي «وقتي پاي پول زيادي در ميان است، مصلحت اين است که به هيچکس اعتماد نشود». چه بسا منفعت گرفتن پول و دررفتن بر هرگونه هزينه آبرويي بچربد. براي فعاليتهايي با حجم سرمايهگذاري اوليه بالا و منافعي که تنها چند سال بعد به دست ميآيد، قانون مورد نياز است.

يکي از افراد بانفوذ صنعت سينما به نام لوييس ماير ميگويد، «قرارداد شفاهي به اندازه يک کاغذپاره هم ارزش ندارد». بر مبناي آنچه پيشتر ديديم، وي اغراق ميکند و قراردادهاي شفاهي نيز کار ميکنند. اما در مورد آن ستاره سينما که قول ?درصد درآمد ناخالص به وي داده شده توصيه ميشود که قرارداد محکمي ببندد، چرا که اگر فيلم مذکور، خيلي موفق از آب در بيايد چه بسا استوديو سعي کند تا از معامله طفره برود. براي برخي معاملات، جايگزني براي قانون وجود ندارد.

وقتي قانون به خوبي کار ميکنند خريداران و فروشندگان نيازي به ترس درباره تقلب ندارند؛ زيرا آنها ميتوانند ادعاي خسارت کنند. اما هيچ سيستم قانونياي به صورت کامل کار نميکند. يک قرارداد لزوما اطمينان راسخي را ايجاد نميکند. برخلاف ديدگاه قديمي، اينطور نيست که يک قرارداد هميشه يک قرارداد باشد. در برخي کشورهاي فقير، قانون تقريبا غيرقابل استفاده است. ويتنام مثالي مفرط در اين باب بود. در برخي کشورهاي ديگر دادگاهها وجود دارند، اما با تراکم مواجهند و معمولا نميارزد که از آنها براي اعمال قرارداد استفاده شود. در هندوستان ??ميليون مورد منازعه قراردادي معطل وجود دارد. موارد مدني معمولا حدود ?? سال و حتي بيشتر طول ميکشد تا به مرحله تصميمگيري برسد. يکي از وزراي کابينه هند چنين ميگويد: «ما کشوري فقير و غوطهور در بدهي هستيم. افزودن تعداد دادگاهها، تجهيزات و نفرات نياز به پول دارد. به من گفتهاند نياز به پنج برابر قضات موجود داريم، اما من نميدانم چطور ميخواهيم آنها را تامين کنيم».

اما حتي در کشورهايي با سيستم حقوقي عالي نيز قانون بدون اصطکاک کار نميکند.

برچسب ها :تنوع سليقه مصرف کنندگان | قوانين تجاري|اصول اساسي DNA نام تجاري|رمزگشايي DNA نام تجاري

خط تولید  ، خدمات فنی و مهندسی ،کارخانه تولید ،خط تولید لوله پنج لایه pex،خط تولید لوله پکس ،محصولات پلیمری ،صنعت پلیمر ، محصولات لاستیک و پلاستیک ، ماشین آلات تولید ،راه اندازی کارخانه ، نصب و راه اندازی خط تولید ، مشاوره صنعتی ، مشاوره تولیدی ،سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی ، طرح توجیهی ، پروژه صنعتی ، سازنده خط تولید ،سازنده ماشین آلات ،اکسترود تولید ،سازنده اکسترودر تولید ،اکستروژن ،سازنده_دستگاه تولید لوله پنج لایه ،پلیمر ،تکنولوژی تولید ،فرآیند تولید ،تجهیزات صنعتی،

خط توليد پروفيل در و پنجره upvc، خط توليد داکت برق، خط توليد پنل ديوارپوش ، پانل ديواري و سقف کاذب pvc، خط توليد لوله پليکا PVC، خط توليد لوله تک لايه PEX ،خط توليد لوله پنج لايه کامپوزيت آلومينيوم و پکس  PEX AL PEX، خط توليد لوله يک لايه وچند لايه پلي اتيلن و پلي پروپيلن و پکس PP,PE,PEX، دستگاه لمينيت پانل، دستگاه هات استمپ پانل PVc خط UV ، هاي لايت يا براق پانل

,p production line FIVE LAYER PIPE ,PEX FIVE LAYER PIPE ,PIPING_PEX ,TUBE PEX ,PEX piping, ,PEX_AL_PEX ,PEX PIPE ,PEX_TUBE,production line ,PRODUCTION LINE POLYMER ,Trading Company, ,Production plan ,Industrial design ,Production Project ,Industrial project ,Technical Services ,Engineering services ,production technology ,Production Process ,Industrial equipment ,Machinery, ,Machine ,Setup Factory ,Installation production line Industry,Extrude,extrusion ,Industrial, ,Manufacturer production line, Manufacturer machines and machinery, #pex_pipe_production_line,

,Pex pipe machinery, Pex pipe machine, FIVE LAYER PIPE , ، PIPE PEX-AL-PEX ، pex five layer pipe production line, pex piping production machine  pex pipe، pex tube machinery، PEX tubing، PIPE MANUFACTURE pex-al-pex-pipe-five-layer-production-line-machinery-machine- piping-tubing-tube-ManufacturerEX-AL-PEX PIPE production machine|pex five layer pipe production line| piping machinery| tube tube|PEX tubing| tubing MANUFACTURE FIVE LAYER PIPE , , PERT ، PIPE PEX-AL-PEX ،pex pipe , pex five layer pipe production line, pex pipe production line  pex، pex piping ، pex pipe mashinery، PEX PIPE MACHINE،PEX AL PEX PIPE

خط توليد لوله پنج لايه و تک لایه آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پنج لایه PEX ، خط تولید لوله تک لایه PEX , PERT خط-تولید-دستگاه-لوله-پنج-لایه-پکس-آلومینیومخط توليد لوله پنج لايه و تک لایه کامپوزیت آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پلي اتيلن PEX ،