مراحل واردات کالا |آشنايي با مراحل|روشها و قوانين خريد خارجي|مديريت لجستيک|روش‌هاى خريد|سيستم‌هاى ورود و خريد کالا|ترانزيت داخلى و خارجى

مراحل واردات کالا - آشنايي با مراحل ، روشها و قوانين خريد خارجي

  1. مديريت کالا (Material Management)

خريد خارجى کالا محدود به صدور برگه سفارش کالا و درخواست خريد نمى‌باشد. مذاکرات در مورد قيمت کالا، هزينه حمل و نقل، تنظيم قرارداد خريد، تاريخ تحويل کالا، تعيين سفارش کالا، توزيع کالا، ترخيص کالا، نگهدارى اطلاعات مربوط به منابع تهيه کالا و انتخاب فروشنده در ارتباط با عمليات خريد کالا است. اداره امور فوق‌الذکر به عهده سازمان مديريت کالا مى‌باشد و مديريت خريد جزيى از سازمان مديريت کالا است. نقطه سفارش هر کالا در کارت کاردکس ذکر مى‌گردد. با توجه به زمان تهيه و ميزان مصرف کالا در فاصله سفارش تا تحويل کالا ميزان موجودى کالا در نقطه مذکور با همکارى واحد سفارشات و انبار و حسابدارى تعيين مى‌شود، وقتى موجودى کالا به آن نقطه مى‌رسد برگه درخواست خريد تنظيم مى‌گردد.

 

وظايف مديريت کالا

.? کنترل مستمر موجودى کالا به منظور انجام ثبت سفارش براى خريد کالا در نقطه سفارش.

.? نگهدارى اطلاعات مربوط به منابع عرضه کالا به منظور اخذ پروفرما و انتخاب فروشنده.

.? ايجاد هماهنگى با ساير واحدها به منظور تعيين ميزان سفارش و تنظيم برگ درخواست خريد.

.? ترخيص کالا و حمل آن به انبار شرکت يا واحد توليدي.

?. کنترل حساب‌ها و انبارگردانى و نگهدارى و توزيع کالا.

  1. مديريت لجستيکى (Logestic Management)

مديريت لجستيکى و مديريت کالا غالباً مفهوم مشابه‌اى دارند و در نوشته‌ها به جاى يکديگر به‌کار مى‌روند و در عمل بسيارى از شرکت‌ها با استفاده از يکى از اين عناوين فعاليت يکسانى را انجام مى‌دهند. مديريت لجستيکى شامل دو نوع فعاليت اصلى و پشتيبانى به شرح ذيل مى‌باشد.

فعاليت‌هاى اصلى (Primary Activities) حمل و نقل – نگهدارى موجودى کالا – انجام دادن مراحل سفارش کالا

فعاليت‌هاى پشتيبانى (Support Activities)انباردارى -نظارت و بازرسى -بسته‌بندى -نگهدارى اطلاعات مربوط به منابع خريد و قيمت کالا

  1. مباني خريد کالا

مبانى مؤثر در خريد کالا در حالت کلي، کيفيت، مقدار، زمان، قيمت و منبع تهيه کالا مى‌باشد

سيستم‌هاي ورود و خريد کالا

قيمت کالا (Right Price)

کيفيت کالا (Right Quality)

منبع مناسب تهيه کالا (Right Source)

تعرفه

زمان و مقدار سفارش کالا به روش خريد و نوسانات قيمت، مدت تهيه کالا، مقدار توليد و نقدينگى خريداران بستگى دارد

  1. روش‌هاى خريد

روش‌هاى خريد با توجه به زمان و مقدار سفارش کالا، نوسانات قيمت، مدت تهيه کالا و نقدينگى خريداران به يکى از صور زير صورت مى‌گيرد:

روش خريد به مقدار ثابت

روش خريد به مقدار ثابت (Fix-order Quantity) زمان مناسب خريد، در اين روش زمانى است که موجودى کالا به نقطه سفارش در اسناد انبار (کارت کاردکس) مى‌رسد. مسؤوليت تعيين اين نقطه به عهده قسمت کنترل موجودى انبار و بخش خريد سازمان است.

روش حداقل خريد (Hand to Mouth)

در اين روش، خريد به اندازه حداقل نياز خريدار انجام مى‌گيرد که به روش JIT معروف است که هدف خريد در اين روش حفظ جريان توليد و سهم بازار در کوتاه مدت مى‌باشد.

روش خريد انبوه (Forward Buying)

در اين روش، سفارش خريد بيشتر از نيازهاى جارى مؤسسه انجام مى‌گيرد.

سيستم‌هاى ورود و خريد کالا

کالاى وارده به کشور را مى‌توان براى يکى از منظورهاى ذيل در گمرک اظهار کرد: (ماده ?? قانون امور گمرکي)

?. ورود قطعى

?. ورود موقت

?. ترانزيت خارجى

?. ترانزيت داخلى

ورود قطعي

در خريد کالا، بيشتر واردات قطعى موردنظر مى‌باشد و آن وارداتى است که با انجام مراحل ثبت سفارش، تهيه پروفرما، ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و تنظيم اظهارنامه به منظور ترخيص و پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى طبق جداول مقرررات صادرات و واردات و رعايت دستورالعمل‌هاى ارزى و مقررات ديگر عملى مى‌باشد.

ورود موقت (Temporary Admission)

ورود موقت رويه گمرکى است، که به موجب آن برخى از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکى و عوارض به قصد خروج مجدد، در مدت‌هاى مقرر (مهلت مقرر ماده ?? آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات به منظورهاى صدور کالاى ساخته شده يک سال از تاريخ ورود موقت مواد اوليه مربوط مى‌باشد که اين مهلت نيز با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليد ذيربط تا يک سال ديگر قابل تمديد است.) به منظورهاى ذيل وارد قلمرو گمرکى مى‌گردد.

- ورود موقت کالا جهت تعمير يا توليد و بسته‌بندى کالاى صادراتى (For Inward Processing)

- ورود موقت به منظور نمايش در نمايشگاه‌ها، استفاده از پيمانکاران و مطالعاتى فنى به شرط صدور مجدد به همان وضع

تبديل پروانه ورود موقت به پروانه قطعى

هرگاه واردکننده کالاى ورود موقت بخواهد پروانه کالاى مذکور را به قطعى تبديل نمايد. بايد قبل از انقضاء مدت پروانه ورود موقت، درخواست کتبى مبنى بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه ارائه و اظهارنامه ورود قطعى براى کالا خود تنظيم و تشريفات مراحل ثبت سفارش را انجام دهد. در اين حالت حقوق و عوارض ورودى کالا پيش از اين براساس حقوق و عوارض زمان ورود محاسبه و به صورت سپرده يا تضمين بانکى يا تعهد اخذ شده است به‌صورت نقد و وصول و به درآمد قطعى دولت منظور خواهد شد. چنانچه کسر پرداختى احتمالى وجود داشته باشد مبلغ کسرى وصول و با صدور پروانه قطعي، کالاى ورود موقت به قطعى تبديل مى‌شود. بديهى است حقوق و عوارض ورودى کالاى ورود موقت پس از کسر ميزان استهلاک و فرسودگى دستگاه‌ها براساس ارزش فعلى محاسبه خواهد شد.

ترانزيت داخلى و خارجى

ترانزيت داخلى عبارت از اين است که کالاى گمرک نشده از گمرک‌خانه مجاز به گمرک‌خانه ديگرى حمل و تحويل شود

ترانزيت خارجى عبارت از اين است که کالاى خارجى به منظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.

قيمت کالا (Right Price)

تحت تأثير عواملى مانند کيفيت، حمل کالا محل ساخت کالا متفاوت است معمولاً قيمت کالاهاي وارداتى از مبادى مختلف به‌طور مثال، قيمت وارداتى لوازم لوله‌کشى (Fitting) از کره،چين، ترکيه، آلمان و … با يکديگر فرق دارد. ارزش کالاهاى خريدارى شده توسط واردکنندگان در گمرک به هنگام ترخيص مورد بررسى قرار مى‌گيرد. چون ذکر قيمت نادرست در اسناد خريد موجب عدم پرداخت صحيح حقوق گمرکى و سود بازرگانى به گمرک و خروج ارز مى‌گردد و اقدام به آن نيز تخلف محسوب مى‌شود و گمرک موارد مذکور را پيگيرى مى‌نمايد. بنابراين ذکر بيش بود ارزش (Over Price) به منزله خروج ارز و Value Under (به Under Value در اصطلاح بانکى Under Invoicing نيز گفته مى‌شود. در اين روش قيمت کالاهاى وارداتى توسط برخى از فروشندگان خارجى کمتر از قيمت‌هاى واقعى در پروفرما يا فاکتور درج و به خريداران ارائه مى‌گردد.) به منزله پرداخت کمتر حقوق گمرکى و سود بازرگانى به دولت است. تشخيص نامناسب بودن ارزش کالاى وارداتى از طرف گمرک در هر مورد بايد بر دلايل موجه يا مستند به اسناد قابل قبول باشد. معيارهاى بررسى قيمت کالاهاى وارداتى در گمرک به شرح ذيل مى‌باشد:

 

?. فهرست قيمت کالاهاى کشورهاى مبداء (Price List)

?. قيمت مشابه کالاهاى وارداتى (مندرج در فاکتور خريد، خريداران(

هنگام استفاده از قيمت کالاهاى مشابه وارداتى قبلي، مسئله زمان ورود کالاها مورد توجه قرار گيرد. طبق روش متداول در گمرک، در صورتى که قيمت کالاهاى وارداتى مربوط به سال‌هاى قبل باشد و براى ارزيابي، به ازاء هر سال ?% افزايش قيمت در نطر گرفته مى‌شود. اسنادى که در رابطه با ارزش خريد کالا در گمرک مورد بررسى قرار مى‌گيرد گواهى مبدأ (Certificate of origin) و فاکتور مى‌باشد. مرجع رسيدگى به اختلافات در مورد ارزش، کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى است رأى کميسيون مذکور در مواردى که اختلاف ارزش پنج ميليون ريال و کمتر باشد براى طرفين قطعى و لازم الاجرا است و مازاد بر پنج ميليون ريال مرجع رسيدگى به اختلاف ارزش، کميسيون تجديدنظر است.(محل تشکيل کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى و تجديدنظر در گمرک ايران مى‌باشد. تعداد اعضاء و موضوعاتى که در کميسيون‌هاى مذکور مى‌تواند مطرح شود در ماه ??و ?? قانون امور گمرکى مصوب ??/?/???? مذکور است (آراء کميسيون‌هاى مذکور به مراجع قانونى جهت پيگيرى منعکس مى‌گردد.

کيفيت کالا (Right Quality)

به‌منظور رعايت اين اصل (به استناد تصويب‌نامه شماره ????/ت ??،??? ه مورخ ?/?/???? هيئت محترم وزيران، واردات کالا منوط به رعايت استاندارد گرديده است). واردات يا خريد برخى از کالاها منوط به درج شماره استاندارد يا مشخصات فنى آنها در متن فرم ثبت سفارش شده است.

استانداردهاى مورد قبول وزارت صنايع و معادن به ترتيب ذيل است:

استانداردهاى ملى ايران.

استانداردهاى ملى اتحاديه اروپايى (EN).

استانداردهاى ملى کشورهاى عضو اتحاديه اروپايي.

استانداردهاى ملى کشورهاى آمريکايى شمالي.

استاندارهاى ملى کشور ژاپن (JIS).

استانداردهاى بين‌المللى کارايى IEC، ITU، codecx، Iso.

شرکت‌هاى توليدى داخلي، وارد کننده قطعات يدکى CKD خودرو، مجاز خواهند بود استاندارد کارخانه‌اى واحد توليدى مادر را در اوراق ثبت سفارش و اسناد خريد کالا درج و کالا را مطابق با آن خريدارى و وارد کشور نمايند.

فهرست شرکت‌هاى خودروسازى مادر که استاندارد آنها مورد قبول مؤسسه استاندارد است به شرح ذيل مى‌باشد:

شرکت پژو فرانسه ،شرکت کياموتور کره جنوبي ،شرکت نيسان ژاپن ،شرکت Nicniman ، شرکت سيتروئن فرانسه ، شرکت مزدا ژاپن ،شرکت دوو کره جنوبي ، شرکت لندرور انگليس ،شرکت سانتاز اسپانيا ،شرکت داميلر کرايسلر ،شرکت هيونداي ،شرکت نئوپلن آلمان ،شرکت 2F ،شرکت MAW ،شرکت Voith آلمان ،شرکت ولو سوئد ، شرکت رنو فرانسه ،شرکت ايويکو ،شرکت Libher آلمان.

طبق دستورالعمل بانک مرکزى ايران، بانک‌ها در مورد کالاهاى مشمول استاندارد اجباري، صرفاً استانداردهاى مورد قبول مؤسسه استاندارد را که توسط دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانى (وزارت بازرگاني) در اوراق ثبت سفارش درج مى‌شود، قبول خواهند نمود. ارائه اصل گواهى انطباق کالا با استاندارد مذکور که توسط شرکت بازرسى مجاز صادر مى‌شود، به همراه ساير اسناد تجارى به بانک کارگزار براى معامله اسناد الزامى است، بديهى است بدون ارائه گواهى مزبور پرداخت وجه اعتبار اسنادى يا برات امکان‌پذير نخواهد بود.

منبع مناسب تهيه کالا (Right Source)

انتخاب منبع مناسب در تحويل به موقع کالا و هزينه حمل و نقل و بر قرارى ارتباط بين خريداران و فروشندگان و ارائه خدمات بعد از فروش و قيمت کالا مى‌تواند مؤثر واقع شود. خريد از منابع اصلى علاوه بر امتيازات برخوردارى از قيمت و کيفيت مناسب، مشکلات برگشت کالاى مغاير با سفارش اوليه و خسارت ديده و نامرغوب را کمتر مى‌نمايد.

به‌طور کلى منابع تأمين کالا به چهار طريق زير امکان‌پذير مى‌باشد:

- توليدکنندگان (Manufacturers)

- دلال‌ها (Stockists or dealers) اشخاصى هستند که کالاى خريدارى را انبار و بعداً مى‌فروشند و قيمت فروش کالاى توسط آنها بالاتر از قيمت واحدهاى توليدى است

- پيمانکاران (Sub- Contractors)، (کسانى هستند که احتياجات توليدکنندگان را در روابط با قطعات ماشين کارى شده را تأمين مى‌نمايد. پيمانکاران انتخاب منبع تأمين کالا را مقدار موجودى انبار، قيمت و زمان تحويل کالا تعيين مى‌نمايد.

- منبع مناسب تهيه کالا در مورد خريدهاى خارجى از نظر دسترسى و تهيه سريع کالا مى‌تواند مناطق ويژه اقتصادى باشد.

مشخصات مناطق ويژه اقتصادى

منطقه ويژه اقتصادى عبارت است از محدوده? جغرافيايى مشخص در مبادى ورودى يا در داخل کشور که به منظور پشتيبانى از توليد و همچنين تأمين کالا براى مصارف داخلى کشور و بدون رعايت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت و سفارش و يا محدوديت زمانى براى نگهدارى (مدت مقرر در آئين نامه امور گمرکي) در انبار بنادر و مقررات ارزي، تحت شرايطى مطمئن و آسان توسط فروشندگان و توليدکنندگان خارجى و يا شرکاى ايرانى آنها به اين مناطق وارد مى‌شوند. واردکنندگان کالا به اين مناطق مى‌توانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر مى‌شود، به ديگران واگذار نمايد. در اين صورت، دارنده قبض انبار تفکيکى صاحب کالا محسوب مى‌شود. مديريت منطقه مجاز است به درخواست خريداران نسبت به صدور گواهى مبداء براى کالاى خريدارى شده از منطقه با تائيد گمرک ايران اقدام نمايد. بانک‌هاى کشور مکلف به پذيرش گواهى مبداء صادره مى‌باشد. ورود کالا از منطقه ويژه به داخل کشور مستلزم رعايت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و ترخيص از گمرک مى‌باشد. واردات کالا به ميزان نسبى از ارزش افزوده و قطعات داخلى به کار رفته در کالاهاى توليدى در يک منطقه ويژه اقتصادى به داخل بدون رعايت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشايش اعتبار، بلامانع است.

تعرفه

واژه تعرفه اساساً از ريشه عرف به معنى معرفى کردن و شناساندن است که به همان مفهوم در زبان انگليسى استفاده شده است

راهنماى تعيين تعرفه در مرحله ثبت سفارش و ترخيص کالا

ماده ?? آئين‌نامه قانون امور گمرکى در مورد تعرفه براى سفارش کالا يا در مورد ترخيص کالاهاى موجود در گمرک است.

در مواردى که صاحب کالا يا نماينده قانونى او تعرفه صحيح کالا را نمى‌داند و يا در تشخيص آن ترديد دارد، مى‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه، با تسليم درخواست کتبى و ارائه اسناد و الصاق نمونه کالا و مدارک مربوط به آن و با پرداخت هزينه آزمايش از رئيس گمرک محل، تعرفه‌بندى کالاى خود را استعلام نمايد و پس از دريافت پاسخ کتبى و اطلاع قطعى از تعرفه کالاى خود نسبت به تنظيم اظهارنامه مبادرت نمايد. در صورتى که تعرفه کالا کميسيون رسيدگى به اختلاف گمرکى تعيين شده باشد قبول آن براى گمرک الزامى است.

ترتيب تعيين تعرفه کالاى موجود در گمرک به شرح ذيل است:

?- براى هر اظهارنامه بايد يک درخواست جداگانه تنظيم و براى هر قلم کالا هزينه آزمايش جداگانه پرداخت شود.

?- اداره گمرک مى‌تواند کالايى را که تشخيص مواد متشکله آن براى تعيين تعرفه آن کالاى مورد نياز باشد به آزمايشگاه ارسال دارد و در اين هزينه آزمايش آن را صاحب کالا وصول خواهد کرد.

مراحل خريد خارجى :

* جمع‌آورى اطلاعات در مورد منابع فروش کالا و بررسى آنها و انتخاب منبع فروش (Source Selection)،

*  بررسى وضعيت مالى فروشندگان

*  بررسي توانايى توليدى و فنى

*  شرايط و روش‌‌هاى پرداخت (The Terms and the methods of payment)

*  مذاکره

* تنظيم قرارداد خريد

* تهيه پروفرما (Pro Forma)

*  ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک

* مرحله حمل کالا،

*  تشريفات گمرکى جهت ترخيص کالا

*  ترخيص کالا از گمرکات،

براى خريد کالا از منبع جديد، حفظ جريان دائمى کالا و بازار فروش و استفاده از تسهيلات شرايط رقابتى بايد به دنبال منبع ديگرى باشيم، در اين حالت بررسى منبع جديد کالا ضرورت دارد، ولى در هر خريد خارجى استعلام شرايط فروش فروشندگان مانند شرايط پرداخت (Terms of Payment)، زمان تحويل کالا (Delivery time)، قيمت کالا و مبداء کالا، جهت تطبيق آن با شرايط خريدار به منظور درخواست پروفرما و انتخاب فروشنده ضرورى مى‌باشد. تأمين کالا بارى برخى از سازمان‌ها به منظور حفظ اشتغال و تداوم توليد و حفظ بازار مهم است. لذا جهت اطمينان از وصول کالا در زمان تعيين شده در مورد انتخاب فروشندگان بايد دقت بيشترى شود و يا از فروشندگان ضمانت‌نامه درخواست گردد.

عمليات خريد و درخواست پروفرما موقعى شروع مى‌شود که سطح موجودى در کارت کاردکس به نقطه سفارش برسد . تعيين نقطه سفارش کالا تابع زمان ثبت سفارش، تهيه، حمل و ترخيص کالا مى‌باشد انباردار در نقطه سفارش با هماهنگى واحدهاى مربوطه نسبت به تنظيم برگ درخواست خريد اقدام مى‌نمايد. در فرم برگ درخواست خريد بايد تمام مشخصات و اطلاعات مربوط به کالا ذکر شود. چنانچه کالاى مورد سفارش قطعه Part Number و تعداد قطعات را نيز ذکر نماييم.

 

بررسى وضعيت مالى فروشندگان

به منظور بررسى وضعيت مالى فروشندگان مى‌توان از نسبت‌هاى مالى ذيل استفاده نمود

- نسبت نقدينگى (Liquidity Ratio)

اين نسبت توانايى و قدرت پرداخت شرکت را در مورد بدهى‌هاى کوتاه‌مدت اندازه‌گيرى مى‌کند.

- نسبت سودآورى (Profit Ratio)

اين نسبت درجه سودمندى فعاليت‌هاى مؤسسه و در نتيجه ظرفيت و کارايى مديريت سازمان را نشان مى‌دهد.

- نسبت‌هاى فعاليت

نسبت‌هاى فعاليت ميزان کاربرد فعال و مصرف منابع مالى در اختيار شرکت را اندازه‌گيرى مى‌کند اين نسبت‌ها هماهنگى ميزان سطح فروش را با حساب‌هاى دارايى مقايسه مى‌نمايد.

توانايى توليدى و فنى

داشتن ماشين‌آلات توليدى مدرن و کادر فنى با تجربه در کيفيت کالاى توليدى اثر مثبت دارد.

در برخى از شرکت‌ها شرکت‌هايى وجود دارد که در مقابل دريافت وجه، توانايى فنى و توليدى توليدکنندگان را ارزيابى نموده و نتيجه اين ارزيابى را به خريداران ارائه مى‌دهند. اکثر اين شرکت‌ها داراى نمايندگى در بيشتر کشورهاى دنيا مى‌باشند.

مرحله تحقيق (Inquiry Stage)

هدف تحقيق در اين مرحله پيدا کردن واحد توليدى يا تجارى است که قادر به توليد و تهيه اقلام مورد سفارش در زمان مناسب و با کيفيت مورد نظر باشد. گاهى در خريد برخى از کالاها مانند، مواد اوليه کارخانجات و کالاى استراتژيک و سرمايه‌اي، تحقيق در مورد وضعيت فنى و مالى و بازديد از محل کارخانه‌ فروشنده کالا به منظور بررسى روش‌‌هاى کنترل کيفيت و تکنولوژى مورد استفاده در توليد کالاى خريدارى شده ضرورت دارد. در مواقعى که امکان تحقيق و بررسى در مورد توانايى توليدى و فنى و وضعيت مالى فروشندگان و بازديد از محل کارخانه و فروشنده کالا وجود ندارد، به‌منظور حسن اجراى تعهدات فروشنده و يا تضمين کيفيت کالاى مورد معامله هنگام عقد قرارداد ضمانت‌نامه حسن انجام کار Performance bank Guarantee (PBG) از فروشنده دريافت مى‌شود. تاريخ و نحوه آزاد شدن اين ضمانت‌نامه در قرارداد قيد مى‌گردد. دستگاه‌هاى اجرائى با در نظر گرفتن نوع و کيفيت کالا و کار، مبلغ قرارداد مى‌باشد تعيين و در قرارداد ذکر مى‌نمايند توضيح اينکه حداقل ميزان حسن انجام کار در آئين‌نامه معاملات دولتى مشخص شده است.

شرايط ضمانت‌نامه حسن انجام کار

ضمانت‌نامه حسن انجام کار توسط بانک‌هاى خريدار صادر مى‌شود.

در متن ضمانت‌نامه‌ها تاريخ و شماره يا موضوع قرارداد قيد ميگردد.

ضمانت‌نامه‌ها بايد بدون قيد و شرط تهيه شود.

ضمانت‌نامه‌ها داراى مدت بوده و به درخواست خريدار قابل تمديد مى‌باشد.

تاريخ درخواست تمديد ضمانت‌نامه‌ها بايد قبل از تاريخ سررسيد ضمانت‌نامه‌ها باشد.

تمديد،ضبط يا ابطال ضمانت‌نامه‌ها طبق درخواست کتبى خريدار انجام مى‌شود.

مذاکره

از اهرم مذاکره براي رفع اختلاف‌ها و تفاوت نظرها استفاده مى‌شود. انسان‌ها چه در کسب و کار و چه در دولت و چه در خانواده از طريق مذاکره تصميم‌گيرى مى‌نمايد. گرچه مذاکره يک امر طبيعى است ولى مذاکره مؤثر کر ساده‌اى نيست. مذاکره مى‌تواند به‌طور ملايم يا سخت يا به‌طور اصولى انجام گيرد. مذاکره کننده ملايم خواستار آن است که از برخوردهاى شخصى پرهيز کند. لذا به سادگى به امتياز دادن مى‌پردازد تا نيل به توافق را هموار سازد. مذاکره کننده سرسخت مى‌خواهد پيروز شود يا اين وجود نتيجه کار چنين شخصى اغلب به ايجاد پاسخى به همان ميزان سخت و خشن منتهى مى‌شود. که او را مأيوس و مستأصل مى‌کند و نيروى او را از بين مى‌برد و به روابط وى با طرف ديگر لطمه وارد مى‌کند. يک راه سومى هم براى مذاکره وجود دارد که نه سخت است و نه ملايم که به آن روش مذاکره اصولى به شما مى‌گويد که هر جا که امکان دارد به دنبال منافع متقابل باشيد. روش مذاکره اصولى مى‌تواند به‌وسيله ديپلمات‌ها و هيئت‌هاى اقتصادى و بازرگانى و تجار و … مورد استفاده قرار گيرد.

- فرآيند مذاکره:

مذاکره يک فرآيند است مانند هر فرآيندى آغاز و پايانى دارد فرآيند مذاکره با اقدامات و فعاليت‌هاى بيش از مذاکره آغاز و با اقدامات و فعاليت‌هاى پس از مذاکره و اجراء توافق‌نامه‌هاى به‌دست آمده پايان مى‌يابد.

- ارتباط در مذاکره:

بدون برقرارى ارتباط مذاکره‌اى شکل نمى‌گيرد. مذاکره عبارت است از جريان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسيدن به يک تصميم مشترک.

برقرارى ارتباط هرگز کار ساده‌اى نبوده حتى بين افرادى که داراى روابط نزديک و فعاليت مشترک هستند. اگر آنچه را که طرف مقابل مى‌گويد نشنويد يا درک ننمايد و يا سوء برداشت داشته باشد مذاکره تداوم پيدا نخواهد کرد.

- تعداد مذاکره کنندگان:

براى کاهش آثار منفى مذاکره مى‌توانيد از طريق کاهش تعداد افراد شرکت‌کننده در جلسات مذاکره، ارتباطات را بهبود بخشيد.

- ارکان مذاکره:

?. جدا کردن اشخاص طرف مذاکره از مسائل مورد مذاکره. چون در مذاکره به برقرارى ارتباط صحيح و گفتگوى بدون تنش نياز داريم.

?. تمرکز روى تأمين منافع به جاى پافشارى روى مواضع. چرا که نيروى محرکه مواضع، منافع است. منافع چند نوع است، منافع مشترک، منافع موازى و منافع معارض در مذاکره، لازم است منافع مشترک پيدا کنيم.

?. داشتن راه حل گوناگون براى موضوع مذاکره (Option) با راه‌حل‌هاى گوناگون و حق انتخاب‌هاى متنوع و سنجيده پشت ميز مذاکره بنشينيد؟ چرا که هر مسئله فقط يک راه‌حل ندارد. هر مسئله مى‌تواند چند راه‌حل داشته باشد.

?. پرهيز از استفاده از معيارهاى ذهنى و گرايش به استفاده از معيار عيني. براى مسائل اقتصادى و فنى و صنعتى و مالى استانداردها و معيارهاى مشخصى پذيرفته مى‌شود و به کارگيرى آنها گام مهمى در راه استفاده از معيارهاى عينى در مذاکرات است.

- صفات و ويژگى‌هاى مذاکره‌کننده:

- بردباري، تحمل و خويش ‌دارى در برابر سخنان و رفتار طرف مقابل،

- مديريت زمان در طول جلسات مذاکره،

- انصاف و در نظر داشتن منافع مشروع طرف مقابل،

- آگاهى کامل به موضوع مذاکره و اشراف به تمام جوانب آن،

- احترام به تخصص و شخصيت اعضاء تيم خودى در مذاکره،

- جلب مشارکت اعضاء خودى هيئت در جلسات.

- تعريف مذاکره (Negociate):

مذاکره وسيله‌‌اى است که براى برقرارى ارتباط سازمان يافته بين مردم و سازمان‌هاى گوناگون اجتماعي، جهت رسيدن به توافق، مذاکره گفتگويى پيشرفته و هدف‌دار است. (Negociate) به معناى مذاکره به منظور توافق است.

در مذاکره فنون و رموزى مورد استفاده قرار ‌مى‌گيرد که با استفاده از آن برخى مى‌توانند به توافق برسند و بعضى چنين توانايى را ندارند.

- چه نوع معاملاتى نياز به مذاکره دارند:

?. موقعى که پروسه توليد طولانى است. در چنين شرايطى جهت تعيين قيمت مناسب بايستى با فروشندگان مذاکره نمائيم.

?. زمانى که در شرايط خريد مى‌خواهيم متغيرهاى متعددى مانند خدمات (Service) و کيفيت و قيمت را منظور نمائيم.

?. در خريد کالاهاى صنعتى با قيمت بالا و کالاهاى موضوع قراردادهاى دولتي، انجام مذاکره ضرورى مى‌باشد.

?. موقعى که خريد ما درصد بالائى از توليد يا فروش فروشنده مى‌باشد، انجام مذاکره براى اخذ تخفيف و ساير تسهيلات ضرورى مى‌باشد.

?. در شرايط تغييرات شديد تکنولوژى که تداوم توليد وجود ندارد و توليد به منظور تطبيق با تکنولوژى وقفه دارد. در چنين شرايطى دادن سفارش جهت توليد کالا يا خريد از فروشنده نياز به مذاکره دارد.

- نتايج مذاکره:

هر مذاکره‌اى را مى‌توان با سه معيار مورد قضاوت قرار داد:

?. منتهى به يک موافقت‌نامه معقول بشود.

?. مؤثر و داراى کارآئى باشد.

?. روابط بين طرفين را بهبود بخشد يا لااقل به روابط آنان خلل وارد ننمايد.

شرايط و روش‌‌هاى پرداخت (The Terms and the methods of payment)

برات

اعتبارات اسنادي

پيش پرداخت

در اين روش فروشنده کالا حاضر به قبول ريسک نيست و پس از وصول بهاى کالا مبادرت به ارسال کالا مى‌نمايد. به عبارت ديگر به‌طور نقدى معامله مى‌نمايد.

روش پرداخت براتى (BILL OF EXCHANGE)

به موجب ماده ??? قانون تجارت ايران برات بايد داراى شرايط زير باشد

?. قيد کلمه برات در روى ورقه

?. تاريخ تحرير

?. اسم شخصى که بايد برات را تأديه کند

?. مبلغ برات

?. تاريخ تأديه و پرداخت وجه برات

?. مکان پرداخت وجه برات اعم از اينکه محل اقامت برات‌گير باشد يا محل ديگر

?. اسم شخصى که برات در وجه يا حواله کرد او پرداخت مى‌شود

انواع برات

بروات ارزى برحسب اين که با اسناد بازرگانى (Commercial Documents) يا بدون اسناد بازرگانى براى وصول ارائه شوند، به دو دسته زير تقسيم مى‌شوند:

- بروات ساده (Clean Bills of Exchange)

به برواتى اطلاق مى‌شود که اسناد حمل کالا ضميمه آن نيست و به خودى خود کامل و ناشى از معاملات بازرگانى است.

- بروات اسنادى (Documentary Bill of Exchange)

برات اگر همراه با اسناد بازرگانى ارائه شود، بروات اسنادى خوانده مى‌شود. بروات از نظر سر رسيد به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

?. برات ديدارى (Sight Bill of Exchange):

براتى است که از تاريخ رويت يا تاريخ صدور تا مدتى بعد، مثلاً ?? روز يا ?? روز يا بيشتر قابل پرداخت است.

?. برات مدت‌دار (Time Bill of exchange):

براتي است که از تاريخ رويت يا تاريخ صدور تا مدتي بعد ، مثلأ ?? روز يا ?? روز يا بيشتر قابل پرداخت باشد.

اعتبار اسنادى (L.C)

به زبان ساده، اعتبار اسنادى تعهد پرداخت مشروط بهاء کالا توسط بانک به فروشنده مى‌باشد. به‌طور کامل‌تر اعتبار اسنادى تعهد نامه‌اى است که به موجب آن بانک گشايش کننده اعتبار (بانک خريدار) Advising Bank or Issuing Bank به درخواست خريدار بانک ديگرى را که بانک کارگزار Beneficiary ‘s Bank ناميده مى‌شود مجاز مى‌سازد که اگر فروشنده در طى مدت اعتبار (Validity) اسناد حمل کالا منطق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادى L.C (Letter of credit) را به بانک کارگزار تحويل دهد بانک مذکور پس از بررسى اسناد با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادى (معروف به U.C.p) در صورت تطبيق با آن اقدام به پرداخت وجوه متعلقه تا ميزان اعتبار (Credit Amount) به فروشنده نموده سپس اسناد را به بانک ابلاغ کننده اعتبار (بانک خريدار) جهت ارائه به خريدار ارسال مى‌نمايد.

طرفين ذيربط در يک اعتبار اسنادى

- خريدار يا متقاضى اعتبار اسنادي

- فروشنده يا ذى‌نفع

- بانک ابلاغ کننده اعتبار

- بانک کارگزار

مزاياى اعتبار اسنادى

- ترتيب انجام مبادلات تجارى بين‌‌المللى را توسط بانک‌ها فراهم مى‌آورد.

- جهت طرفين درگير در معامله ايجاد امنيت مى‌نمايد.

- تضمين پرداخت توسط بانک فروشنده، به شرط اجراء کليه تعهدات تعيين شده توسط فروشنده.

- بانک تعهد پرداخت را فقط در مقابل دريافت اسناد (نه کالا يا خدمات) مى‌نمايد. بدين ترتيب خريدار بايد قبل از معامله در مورد شهرت فروشنده تحقيق کند.

طبقه‌بندى اعتبارات اسنادى

اعتبارات اسنادى از نقطه‌ نظر اختيارات خريدار

- اعتبارات اسنادى قابل برگشت (Revocable Credits)

- اعتبارات اسنادى غير قابل برگشت (Irrevocable Credits)

در اعتبارات اسنادى قابل برگشت، خريدار مى‌تواند در هر زمان بدون اخطار يا يا اطلاع قبلى به فروشنده با ذينفع يا بانک کارگزار، هر نوع تغييرى را در شرايط اعتبار بدهد و يا آن را لغو کند. اين نوع اعتبار زمانى مورد استفاده قرار مى‌گيرد که فروشنده اطمينان کامل به خريدار داشته باشد.

معهذا بايد در نظر داشت که خريدار و يا وارد کننده تا موقعى مى‌تواند دستور برگشت اعتبار يا فسخ آن را صادر نمايد که از محل آن اعتبار وجهى به فروشنده يا ذينفع پرداخت نشده و يا براتى تحت آن اعتبار قبولى يا معامله نشده باشد، بنابراين خريدار نمى‌تواند نسبت به مبلغ پرداخت شده تحت شرايط اعتبار دستور برگشت صادر نمايد و اين دستور فقط نسبت به مبلغ مانده استفاده نشده اعتبار قابل اجراء خواهد بود.

اعتبار اسنادى غير قابل برگشت اعتبارى است که صرفاً با موافقت طرفين قابل اصلاح يا ابطال است، امروزه اعتبارات اسنادى غير قابل برگشت به‌دلايلى که در بالا به ذکر آن پرداختيم در اغلب قراردادهاى خريد و فروش تصريح مى‌گردد که پرداخت وجه کالا به وسيله گشايش اعتبار اسنادى برگشت‌ناپذير انجام مى‌گيرد. خاصيت اين نوع اعتبار اين است که پس از گشايش به هيچ وجه بدون موافقت ذى‌نفع قابل ابطال يا تغيير شرايط نيست. بديهى است اگر خريدار تقاضاى ابطال يا تغيير شرايط داشته باشد بايد بانک صادرکننده اعتبار و ذى‌نفع موافق باشند.

اعتبار اسنادى از لحاظ تائيد

- اعتبارات اسنادى تائيد شده:(Confirmed Credits)

- اعتبارات اسنادى تائيد نشده: (Inconfrimed Credits)

در نوع اعتبار تائيد شده، فروشنده يا بانک کارگزار به‌دليل عدم اطمينان به بانک گشايش کننده (يا بانک ابلاغ کننده يا بانک خريدار) از خريدار مى‌خواهد که بانک ثالثى پرداخت مبلغ اعتبار را تائيد و تضمين نمايد.

اصولاً در جوامعى که ثبات سياسى و اقتصادى بر آنها حاکم نمى‌باشد، چنين اعتباراتى از سوى فروشندگان عنوان مى‌گردد. معمولاً اعتبار تائيد شده به صورت غير قابل برگشت گشايش مى‌گردد. در صورتى که فروشنده يا بانک کارگزار، بانک گشايش کننده اعتبار را قبول داشته باشد ديگر نيازى به تائيد اين بانک توسط بانک ثالثى نمى‌باشد اين نوع اعتبارات را تائيد نشده مى‌خوانند.

اعتبارات اسنادى از لحاظ قابليت انتقال و واگذارى از ذينفع به شخص ثالث

- اعتبار اسنادى قابل انتقال (TRANSFERABLE CREDITS)

- اعتبار اسنادى غيرقابل انتقال (NONTRANSFERABLE CREDITS)

هر يک از دو نوع اعتبار ممکن است قابل برگشت يا غيرقابل برگشت، تأئيد شده يا تأئيد نشده باشند اعتبار اسناد قابل انتقال به اعتبارى اطلاق مى‌شود که تحت آن ذينفع اعتبار حق دارد از بانک پرداخت‌کننده يا قبول‌کننده يا هر بانک ديگرى که مجاز به معامله اسناد شده، درخواست نمايد که اعتبار را کلاً يا جزئاً در اختيار شخص يا اشخاص ثالث (ذينفع‌هاى ثانوي) قرار دهد.

اعتبار اسنادى از لحاظ قابليت تقسيم توسط ذينفع اوليه

- اعتبارات اسنادى قابل تقسيم (DIVISIBLE CREDITS)

- اعتبارات اسنادى غيرقابل تقسيم (NON-DIVISIBLE CREDITS)

اعتبارات اسنادى قابل تقسيم مشابه اعتبارات قابل انتقال است. در اين نوع اعتبارات ذينفع اصلى مى‌تواند اعتبار را بين چند ذينفع ديگر تقسيم نمايد – در مواردى که ذينفع يا فروشنده.; به تنهائى قادر به تهيه و تأمين تمامى کالاى مورد سفارش نمى‌باشد و مجموعه کالا بايد از چند منبع تهيه گردد، ذينفع يا فروشنده از خريدار خواستار اعتبار اسنادى قابل تقسيم را نمى‌نمايد تا بتواند آن را به ساير تهيه‌کنندگان که قسمتى از کالاى مورد سفارش را تهيه نمايند، انتقال دهد.

اعتبارات اسنادى مدت‌دار يا يوزانس (TIME DOCUMENTARY CREDITS/USANCE)

معمولاً در شرايطى که کشور واردکننده کالا از لحاظ ارزى در مضيقه باشد گشايش اعتبار مدت‌دار يا يوزانس مورد درخواست خواهد بود. در اين نوع اعتبار، بانک کارگزار مبلغ اعتبار را پس از مدتى (?? روز، ? ماه، يک سال و …) که در اعتبار مشخص شده است از بانک ابلاغ‌کننده (يا گشايش‌کننده) دريافت خواهد نمود.

قرارداد خريد

قرارداد خريد پس از انجام مذاکره ميان خريدار و فروشنده منعقد مى‌گردد. در قرارداد خريد حدود وظايف هر يک از طرفين مشخص مى‌گردد.

مواد قرارداد خريد

ماده ?- موضوع قرارداد

ماده ?- قيمت کالاى مورد معامله يا مبلغ قرارداد

ماده ?- شرايط و مدت توليد يا تهيه کالا

ماده ?- شرايط پرداخت

ماده ?- اعتراضات

ماده ?- بسته‌بندي

ماده ?- مقصد کالا

ماده ?- زمان حمل

ماده ?- حکميت و داورى و حل و فصل اختلافات

ماده ??- نشانى طرفين قرارداد

ماده ??- بازرسي

ماده ??- تغيير وسيله حمل در طول راه

ماده ??- حمل به دفعات

ماده ??- مبداء

ماده ??- فورس‌ماژور

در تمام قراردادها ذکر تمام مواد مذکور ضرورى نمى‌باشد. انتخاب مواد مذکور در قراردادهاى خريد بستگى به معامله دارد. در قراردادهاى اجاره کالا، مواد ديگرى در رابطه? اجاره بهاء تعهدات موجر و مستاجر، شرايط پرداخت، خسارت، فسخ قرارداد ذکر شده که نمونه اين نوع قرارداد و قراردادهاى خريد هم در اين بخش جهت مطالعه آورده شده است.

آموزش و خريد (Training)

در مورد قراردادهايى که به خاطر ماهيت آنها احتياج به آموزش دارد، فروشنده بايد نيروى انسانى مورد نياز براى نگهدارى و بهره‌بردارى از پروژه را آموزش دهد. روش، سطح، کيفيت، مدت و مکان آموزش و تعداد کارآموزان بايد در قرارداد قيد گردد و طرف پرداخت کننده هزينه‌هاى آموزشى مشخصاً در قرارداد ذکر گردد.

کارکنان خارجى در خريد (International Employees)

در صورتى که در قراردادهاى خريد کالا و خدمات، به کارکنان و کارشناسان خارجى نياز باشد در اين صورت حدود استفاده از کارکنان خارجى با توجه به نوع تخصص آنان در قرارداد قيد مى‌گردد.

تعديل قيمت در قرارداد (Price Adyustement)

در صورتى که با توجه به موضوع قرارداد پيش‌بينى تعديل قيمت ضرورت داشته باشد بايستى چگونگى تعديل قيمت براى قسمت ريالى و ارزى به‌طور جداگانه دقيقاً در متن قرارداد مشخص و قيد گردد (براساس مقررات بانک).

نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها

در قراردادهاى خريد ماشين‌آلات و تجهيزات فني، فروشنده بايد متعهد شود که کليه نقشه‌ها و دستورالعمل‌هاى لازم براى نصب، راه‌اندازي، بهره‌بردارى و نگهدارى را در اختيار خريدار قرار دهد.

انتقال و واگذارى قرارداد به غير (Transfer of Contract)

?. انتقال کل قرارداد از طرف فروشنده به غير، مجاز نمى‌باشد.

?. واگذارى قسمت يا قسمت‌هائى از قرارداد به پيمانکار يا پيمانکاران دست دوم موکول به موافقت خريدار مى‌باشد، بديهى است در اين مورد مسؤوليت، تعهدات و تضمينات طرف اصلى قرارداد به قوت خود باقى است.

تغيير شرايط و مشخصات فنى قرارداد

تغيير در شرايط و مشخصات فنى قراداد با رعايت مقررات و قوانين مربوطه با توافق طرفين قراداد امکان‌پذير مى‌باشد.

ابطال قرارداد (Concelation – Null and Void)

چون حاکميت قوانين ايران بر معاملات و قرادادها تکليف گرديده است در صورتى که موضوع قرارداد و شرايط آن مخالف قوانين موضوعه ايران باشد. قرارداد باطل (مگر با اخذ مجوز)

فسخ قرارداد (Termination)

در تنظيم قراردادها بر حسب نوع معامله بايستى سعى شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پيش‌بينى گردد، در هر صورت بايستى شرايط فسخ، نحوه اطلاع از آن، جبران خسارات احتمالى و ميزان آن و در صورت لزوم مسؤوليت احتمالى هر يک از طرفين براى تأمين منافع طرف ديگر در قرارداد تصريح شود، تا از هر گونه ابهامى در نحوه فسخ و آثار آن پرهيز گردد.

پيش فاکتور (Proforma Invoice)

پروفرما، يا پيش فاکتور سندى است که توسط فروشنده صادر مى‌گردد و مندرجات پروفرما شامل نام و نشانى فروشنده و خريدار، نوع، مقدار و تعداد کالا، قيمت واحد کالا و قيمت کل، شرايط پرداخت (Terms of payment) و زمان تحويل کالا (Delivery time)، مدت اعتبار پروفرما (validity) و مبداء کالا (Origin) است.

تهيه پروفرما (پيش فاکتور)

پروفرما از فروشندگان واجد شرايط (با توجه به ليست) Q.S.L و منابع خريدهاى قبلى درخواست مى‌شود. جهت تهيه پروفرما، نياز به اطلاعات ذيل مى‌باشد که اين اطلاعات از طريق Letter of inquiry، از فروشندگان خواسته مى‌شود. که مندرجات آن به شرح ذيل مي ‌باشد:

قيمت Unit price and total amount for each ITEM

مبداء کالا Origin of the material

حمل و نقل Shipment

مدت اعتبار پروفرما Period of validity

زمان تحويل کالا Date of Delivery

نحوه حمل Shipping specification

بازرسى Test،Inspection

شرايط پرداخت Terms of payment

مى‌توانيم جهت اخذ اطلاعات مذکور و تطبيق آن با شرايط خريدار نسبت به انتخاب فروشنده نهايى و در خواست پروفرما اقدام مى‌گردد.

ثبت سفارش

واردکنندگان کالاى مختلف اعم از دولتى و غير دولتى جهت اخذ مجوز ورود قطعى و ثبت سفارش بايد به وزارت بازرگانى مراجعه نمايند. ورود قطعى کالا نياز به ثبت سفارش در بانک نيز دارد. براى ورود کالا واردکننده کالا بايد کارت بازرگانى داشته باشد و مراحل ثبت سفارش ذيل را نيز انجام دهد.

مراحل انجام ثبت سفارش کالا

?. دريافت اوراق ثبت سفارش توسط متقاضى از وزارت بازرگانى و تکميل آن.

?. متقاضى پس از اخذ کليه مجوزهاى قانونى مدارک ثبت سفارش را به سازمان ذيربط ارائه نموده و سازمان مزبور نسبت به صدور مجوزهاى لازم اقدام مقتضى به عمل خواهد آورد. (اکثر مجوزهاى صادره به استناد ستون شرايط ورود جدول مقررات صادرات و واردات طبق ماده ??? قانون برنامه سوم حذف گرديده است)

?. متقاضى پس از اخذ مدارک از سازمان ذى‌ربط به وزارت بازرگانى مراجعه و وزارت مذکور نسبت به سفارش و درج شماره ? رقمى و ممهور نمودن اوراق به مهر ارز اختصاص يافته اقدام مى‌نمايد. (با توجه به سياست ارزي، واردکنندگان جهت ورود کالا تخصيص ارز نمى‌نمايند صرفاً به بورس جهت خريد ارز مراجعه مى‌نمايد)

?. بانک گشايش کننده با توجه به ارائه مدارک فوق‌الذکر توسط متقاضى با رعايت مقررات مربوط نسبت به گشايش اعتبار اقدام مى‌نمايد.

تشريفات گمرکى جهت ترخيص کالا

?. تنظيم اظهارنامه و ضميمه کردن اسناد لازم،

?. مراجعه به دايره احراز هويت جهت تطبيق اسناد با اظهارنامه صاحب کالا و مشخص شدن هويت شخص اظهارکننده براى محرز شدن مالکيت،

?. مراجعه به دايره فنى جهت بررسى صحت و سقم تعرفه اظهار شده و کامل بودن مدارک ضميمه توسط ارزياب،

?. مراجعه به دايره صندوق جهت ارائه فيش بانکى پرداخت شده و تطبيق فيش بانکى با مبلغ پرداختى در اظهارنامه،

?. مراجعه به دايره پروانه جهت صدور پروانه سبز گمرکي،

?. مراجعه به دايره کوتاژ جهت ثبت مشخصات اظهارنامه در دفتر کوتاژ گمرک و تعيين کارشناس مربوطه با توجه به تقسيمات انبارها بين کارشناسان و سپس تعيين ارزياب توسط کارشناس،

?. مراجعه به ارزياب مربوطه جهت بازديد از کالا و بررسى اوليه و تطبيق کالا با مدارک ضميمه، در اين مرحله ارزياب براساس آنچه ديده اظهارنامه را پشت‌نويسى مى‌نمايد.

?. مراجعه به آزمايشگاه جهت تائيد نوع کالاى موجود در انبار با کالاى اظهار شده (در صورت لزوم)

?. مراجعه به دايره ارزش جهت بررسى صحت ارزش اظهار شده و تطبيق ارزش کالا با سوابق موجود در گمرک،

??. مراجعه به ارزياب جهت بررسى مجدد و درستى محاسبات انجام شده،

??. مراجعه به کارشناس مربوطه جهت بررسى اظهارنامه،

??. مراجعه به رئيس سرويس ارزيابى جهت بررسى و تائيد مراحل ارزيابي،

??. مراجعه به دايره کوتاژ جهت خارج کردن کالا از دفاتر کوتاژ،

??. مراجعه به درب خروج جهت بررسى اظهارنامه و همچنين صدور اجازه بارگيري،

??. مراجعه به انبارهاى عمومى و ارائه کپى بيمه‌نامه و بررسى صحت ارقام پرداختى بابت انبارداري، باربري، تخليه و بيمه محلى و اخذ بيجک،

??. مراجعه به انبار جهت بارگيرى و تحويل گرفتن کالا،

??. مراجعه به باسکول جهت توزين کالا و مطابقت وزن کالا با وزن اظهار شده،

??. مراجعه به درب خروج جهت بررسى مجدد و رويت کالا بر روى وسيله حمل و تطبيق کالا با مدارک ضميمه (پروانه سبز و احتمالاً اظهارنامه)

??. مراجعه به گارد (نگهبان انبارهاى عمومى و در بنادر به نگهبانان يا گارد بنادر و کشتيراني) گمرک، جهت رويت مجوز خروج و دادن اجازه خروج به وسيله حامل کالا از درب گمرک.

ضمائم اظهارنامه گمرکى

?. اصل قبض انبار

?. اعلاميه فروش ارز بابت واردات

?. اصل پروفرما Proforma يا کپى برابر با اصل شده توسط بانک

?. اصل برگه ثبت سفارش

?. اصل فاکتور

?. ليست عدل‌بندي

?. اصل گواهى مبداء

?. بارنامه حمل

?. اصل بيمه‌نامه حمل

??. کپى وکالت‌نامه معتبر (در صورت ترخيص کالا توسط نماينده صاحب کالا)

??. کپى معرفى‌نامه

??. کپى کارت بازرگانى معتبر صاحب کالا

??. کپى کارت بازرگانى معتبر حق‌العمل کار

??. کپى کارت حق‌‌العمل کارى معتبر

??. معافيت‌ها و مجوزهاى لازم براى ترخيص

??. کپى کارت کُد اقتصادي

ترخيص کالا – اظهارنامه گمرکى

اظهارنامه گمرکى عبارت است از هر گونه اظهار يا عملى به هر شکل که مورد قبول گمرک باشد، اطلاعات مورد نياز راجع به اشخاص يا محموله يا کالا و … به گمرک اعلام مى‌شود.

اجراى طرح مرسوم Asycuda مستلزم استفاده از اظهارنامه SAD است اظهارنامه SAD در دونوع تنظيم مى‌شود يکى براى تنظيم واردات يا صادرات براى يک قلم کالا و ديگرى براى تنظيم واردات يا صادراتى بيش از يک قلم نمونه اين گونه اظهارنامه‌ها که در گمرک مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

خروج کالاى وارداتى از گمرک مستلزم انجام تشريفات گمرکى است و صاحب کالا يا نماينده او بايد اظهارنامه گمرکى را تنظيم و به ضميمه اسناد خريد و فهرست عدل‌بندى و گواهى مبداء به گمرک ارائه دهد.

برچسب ها :مراحل واردات کالا |آشنايي با مراحل|روشها و قوانين خريد خارجي|مديريت لجستيک|روش‌هاى خريد|سيستم‌هاى ورود و خريد کالا|ترانزيت داخلى و خارجى

خط تولید  ، خدمات فنی و مهندسی ،کارخانه تولید ،خط تولید لوله پنج لایه pex،خط تولید لوله پکس ،محصولات پلیمری ،صنعت پلیمر ، محصولات لاستیک و پلاستیک ، ماشین آلات تولید ،راه اندازی کارخانه ، نصب و راه اندازی خط تولید ، مشاوره صنعتی ، مشاوره تولیدی ،سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی ، طرح توجیهی ، پروژه صنعتی ، سازنده خط تولید ،سازنده ماشین آلات ،اکسترود تولید ،سازنده اکسترودر تولید ،اکستروژن ،سازنده_دستگاه تولید لوله پنج لایه ،پلیمر ،تکنولوژی تولید ،فرآیند تولید ،تجهیزات صنعتی،

خط توليد پروفيل در و پنجره upvc، خط توليد داکت برق، خط توليد پنل ديوارپوش ، پانل ديواري و سقف کاذب pvc، خط توليد لوله پليکا PVC، خط توليد لوله تک لايه PEX ،خط توليد لوله پنج لايه کامپوزيت آلومينيوم و پکس  PEX AL PEX، خط توليد لوله يک لايه وچند لايه پلي اتيلن و پلي پروپيلن و پکس PP,PE,PEX، دستگاه لمينيت پانل، دستگاه هات استمپ پانل PVc خط UV ، هاي لايت يا براق پانل

,p production line FIVE LAYER PIPE ,PEX FIVE LAYER PIPE ,PIPING_PEX ,TUBE PEX ,PEX piping, ,PEX_AL_PEX ,PEX PIPE ,PEX_TUBE,production line ,PRODUCTION LINE POLYMER ,Trading Company, ,Production plan ,Industrial design ,Production Project ,Industrial project ,Technical Services ,Engineering services ,production technology ,Production Process ,Industrial equipment ,Machinery, ,Machine ,Setup Factory ,Installation production line Industry,Extrude,extrusion ,Industrial, ,Manufacturer production line, Manufacturer machines and machinery, #pex_pipe_production_line,

,Pex pipe machinery, Pex pipe machine, FIVE LAYER PIPE , ، PIPE PEX-AL-PEX ، pex five layer pipe production line, pex piping production machine  pex pipe، pex tube machinery، PEX tubing، PIPE MANUFACTURE pex-al-pex-pipe-five-layer-production-line-machinery-machine- piping-tubing-tube-ManufacturerEX-AL-PEX PIPE production machine|pex five layer pipe production line| piping machinery| tube tube|PEX tubing| tubing MANUFACTURE FIVE LAYER PIPE , , PERT ، PIPE PEX-AL-PEX ،pex pipe , pex five layer pipe production line, pex pipe production line  pex، pex piping ، pex pipe mashinery، PEX PIPE MACHINE،PEX AL PEX PIPE

خط توليد لوله پنج لايه و تک لایه آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پنج لایه PEX ، خط تولید لوله تک لایه PEX , PERT خط-تولید-دستگاه-لوله-پنج-لایه-پکس-آلومینیومخط توليد لوله پنج لايه و تک لایه کامپوزیت آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پلي اتيلن PEX ،