رسيد دريافت کالا و سند مالکيت | علايم و يا شماره‌هاي تجاري|Goods Declaration|اظهارنامه کالا|روش گمرکي| تعهد ترانزيت Transit bond-note| ترخيص کالا Clearance of Goods|

اصطلاحات مفيد در فعاليتهاي بازرگاني

•اسناد حمل:

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسيد دريافت کالا و سند مالکيت آن است و همچنين سندي است که زمان ادعاي خسارت از شرکت بيمه مي‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

جزييات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد:

شرح کالا ـ علايم و يا شماره‌هاي تجاري ـ نام کشتي حامل ـ ذکر عبارتي که حاکي از وجود کالا در کشتي باشد ـ بنادر بارگيري و تخليه ـ نام حمل کننده کالا ـ نام گيرنده کالا ـ نام و نشاني شخصي که ورود اجناس به اطلاع او مي‌رسد ـ هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد مي‌باشد ـ تعداد نسخه‌هاي بارنامه که به صورت اصل صادر شده است ـ تاريخ صدور.

•    اظهار نامه اجمالي

فرم مخصوصي است حاکي از خلاصه مشخصات محموله يک کشتي، يک هواپيما يا يک کاروان از کاميون‌ها که ضمن آن تعداد بسته، وزن، مبدا، مقصد، نام کشتي يا ديگر وسايل حمل، تعداد اقلام محموله در آن ثبت شده و به ضميمه مانيفست به گمرک تسليم مي‌شود در اظهارنامه اجمالي بعد از ذکر مشخصات موسسه حامل و مشخصات وسيله نقليه و گيرنده، نسبت به مشخصات کالا به نوشتن جمله «طبق مانيفست ضميمه در.....صفحه.....قلم» اکتفا مي‌شود.

•اظهار نامه ورود يا خروج Declaration of Arrivel or Departure

عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي که توسط شخص مسوول وسيله حمل و نقل يا نماينده او بايد هنگام ورود يا خروج وسيله حمل و نقل به مقامات گمرکي ارايه شود و حاوي مشخصات لازم در ارتباط با وسيله حمل و نقل، مسير سفر، بار، کالاهاي توشه‌اي و ملزومات، کارکنان و مسافرين مي‌باشد.

•اظهارنامه کالا Goods Declaration

اظهاري است که بر روي برگي که گمرک تعيين نموده، تنظيم مي‌شود، در اين اظهار‌نامه اشخاص ذينفع روش گمرکي را که بايد در مورد کالا اجرا گردد، ذکر مي‌کنند و مشخصاتي را که از نظر گمرک براي اجراي آن روش لازم است قيد مي‌کنند.

•اظهار نامه مبدا Declaration of Origin

عبارتست از يک شرح مقتضي در رابطه با مبدا کالاهاي ساخته شده که در موقع صدور آنها توسط سازنده، توليد کننده، تهيه کننده، صادر کننده، يا هر شخص صلاحيت‌دار ديگري در فاکتور تجاري يا هر سند ديگري که مربوط به کالاها باشد ذکر مي‌گردد.

•اعلاميه ارز

سندي است بانک که مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد کالا و هم ارز ريالي آن و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان مي‌دهد.

•بار انداز

محل سرپوشيده‌اي است که يک يا چند طرف آن ديوار نداشته باشد و کالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا گذاشته مي‌شود.

• بار نويسي

مامورين مخصوص موقع تخليه کالا از وسايط نقليه، به تدريج ريز آن را مي‌نويسند تا بعداً با بارنامه و مانيفست تطبيق داده شود.

• بارنامه

در اصطلاح بين‌المللي کشتيراني بارنامه را «بيل آوليدينگ» و در جاده و در هواپيما «سي.ام.آر» مي‌خوانند. بارنامه مدرکي است براي حمل يک واحد و يا يک پارتي کالا که به عنوان گيرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبدا بارگيري کالا، صادر مي‌شود. بارنامه حاوي مشخصات ظاهري کالا از قبيل تعداد بسته‌ها، شماره و علامت آنها، وزن با ظرف و گاهي نيز وزن خالص يا مقدار و نوع کالا طبق آن چه فرستنده اظهار کرده است، مي‌باشد. گيرنده بارنامه بر طبق مفاد آن، کالا را از موسسه حمل و نقل دريافت مي‌دارد.

•  پروفرما

سياهه خريدي است که فروشنده از مبدا به عنوان پيشنهاد فروش، يا تعيين ارزش و شرايط فروش، صادر مي‌کند. اين سياهه قبل از سفارش کالا، بايد به تاييد مرکز تهيه و توزيع مربوطه برسد. پروفورما را پيش فاکتور نيز مي‌گويند.

•    ترانشيپ Transshipment

(انتقال کالا از يک وسيله حمله به وسيله حمل ديگر)

عبارت است از روش گمرکي که به موجب آن کالاها تحت نظارت گمرکي از يک وسيله حمل و نقل ورودي به يک وسيله حمل و نقل خروجي (صدور) در حوزه يک دفتر گمرکي که آن دفتر در عين حال دفتر گمرکي توام براي ورود و صدور است، انتقال داده مي‌شوند.

• تعهد ترانزيت Transit bond-note

سندي است که توسط گمرک تنظيم مي‌شود و به موجب آن اجازه داده مي‌شود که کالاها به طور ترانزيت گمرکي بدون پيش پرداخت حقوق و عوارض ورودي حمل شوند و معمولاً حاوي کليه مشخصات لازم براي تعيين حقوق و عوارض ورودي در مورد مقتضي و يک تعهد تضمين شده مبني بر ارايه کالاها با مهر و موم گمرکي و سيم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکي مقصد مي‌باشد.

• ترخيص کالا Clearance of Goods

عبارتست از انجام تشريفات گمرکي لازم براي صدور کالاها، براي مصرف داخلي (قطعي) با قرار دادن آنها تحت روش گمرکي ديگر.

•درابک Drawback

عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودي که به موجب روش درابک مسترد مي‌شود.

•سياهه تجاري

صورت حسابي است که به موجب آن هزينه کالا به حساب خريدار منظور مي‌شود. سياهه بايد داراي موارد زير باشد:

تاريخ ـ نام و نشاني خريدار و فروشنده ـ شماره سفارش يا قرارداد ـ مقدار و شرح کالا ـ قيمت واحد ـ شرح هر گونه هزينه اضافي توافق شده که در قيمت واحد منظور نشده است ـ ارزش کل کالا ـ وزن کالا ـ تعداد بسته‌ها ـ علايم و شماره‌هاي حمل ـ شرايط تحويل و پرداخت ـ جزييات حمل

•سيف CIF

سيف به معناي بهاي تمام شده کالا در مرکز کشور مقصد است که تشکيل مي‌شود از بهاي کالا در شهر مبدا، هزينه بسته‌بندي، کرايه حمل تا بندر کشور مقصد و هزينه بيمه تا مقصد.

• سي اند اف C&F

يعني فقط بهاي کالا در مبدا به اضافه هزينه‌هاي بسته‌بندي و کرايه تا بندر مقصد.

•عدل

به يک واحد کالا گفته مي‌شود که در صندوق يا کارتن يا گوني و حصير و غيره بسته‌بندي شده باشد.

• فله

به کالاهايي که بدون لفاف، در واگن‌ها يا کاميون‌هاي اتاق‌دار و يا کشتي حمل مي‌شود فله مي‌گويند. کالاهايي مانند شکر، گندم، حبوبات و علوفه و از اين قبيل به صورت فله حمل مي‌شود.

•فوب FOB

يعني بهاي تمام شده روي کشتي در مبدا، در اين صورت کرايه حمل از بندر مبدا تا بندر مقصد روي کالا اضافه شده است.

•کانتينر

محفظه بزرگي است از چوب يا فلز که اغلب حجم تمام کفه يک کاميون بزرگ يا تريلر را فرا مي‌گيرد.

•کالاي متروکه

کالاهايي که مدت توقف قانوني آنها در اماکن گمرکي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد، کالاي متروکه خوانده مي‌شود.

•کابوتاژ

عبارتست از حمل کالا از يک بندر کشور به بندر ديگر و همچنين از يک گمرک به گمرک ديگر، که از راه کشور هم‌جوار صورت گيرد.

براي کابوتاژ، تشريفات گمرکي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که يکي هنگام خروج کالا از بندر يا مرز تنظيم مي‌شود و يکي هم هنگام ورود به گمرک مرز يا بندر.

•کارنه تير

کارنه تير سند ترانزيتي بين‌المللي کالا از راه زميني است که در مبدا صادر مي‌شود و به موجب آن کالا از کشورهاي بين راه تا مقصد که به طور ترانزيت عبور مي‌کند نيازي به انجام تشريفات ترانيزيت در مرز ورودي و خروجي هر کشور نخواهد بود.

•کارنه آ.ت.آ ATA

مدرک ورود موقت بين‌المللي است، اگر شخص يا شرکتي کالايي به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمايشگاه‌ها يا تاسيس نمايشگاه، وارد نمايد و يا نمونه‌هايي براي ارايه به مشتريان وارد کند، به موجب اين مدرک نيازي به انجام تشريفات گمرکي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت.

• کالاهاي توشه‌اي و ملزومات Store

عبارت است از کالاهاي اختصاص يافته براي مصرف توسط مسافران و کارکنان کشتي‌ها، هواپيماها يا قطارها، اين کالاها ممکن است فروخته شده باشد يا نشده باشد.

•کنوانسيون آ.ت.آ ATA Convention

اصطلاحي است که عموماً در ارتباط با کنوانسيون گمرکي در بار هرچه آت آ براي ورود موقت کالا به کار برده مي‌شود. اين کنوانسيون در سال 1961 از طرف شوراي همکاري گمرکي در بروکسل پذيرفته شده است.

• کنوانسيون کيوتر Kyoto Convention

اصطلاحي است که عموماً در ارتباط با کنوانسيون بين‌المللي براي ساده کردن و هماهنگ کردن روش‌هاي گمرکي به کار برده مي‌شود. اين کنوانسيون در سال 1973 از طرف شوراي همکاري گمرکي در کيوتو پذيرفته شده است.

• کنوانسيون نايروبي Nairobi Convention

اصطلاحي است که عموماً در ارتباط با کنوانسيون بين‌المللي همکاري متقابل اداري به منظور پيشگيري تجسس و کيفر تخلفات گمرکي به کار برده مي‌شود اين کنوانسيون در سال 1977 از طرف شوراي همکاري گمرکي در نايروبي پذيرفته شده است.

• گواهي مبدا Certificate of Orign

اظهاريه امضا شده‌اي است که حاكي از مبدا ساخت کالا مي‌باشد. گواهي مبدا توسط صادر کننده کالا و يا نماينده‌اش تهيه مي‌شود ولي اين گواهي در بعضي از کشورها بايد روي فرم خاصي که حاوي تاييد يک سازمان اداري مستقل (براي مثال اتاق بازرگاني) باشد صادر شود.

• گواهي بازرسي:

انجام بازرسي توسط يک موسسه بازرسي را مشخص مي‌کند. مرجع مذکور، محموله را با توجه به علايم حمل، وزن، تعداد بسته‌ها، مورد بررسي کمي و کيفي قرار داده و گزارش خود را ارايه مي‌دهد.

• گواهي بيمه:

سندي است که بايد توسط شرکت بيمه و يا نمايندگي آن و يا به وسيله پذيره‌نويسان صادر و يا امضا شده باشد و تاريخ آن بايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد. مبلغ بيمه نامه بايد حداقل برابر با ارزش سيف کالا باشد.

گواهي بيمه بايد:

1- با آن چه که در اعتبار ذکر شده مطابقت داشته باشد.

2-کليه خطرات ذکر شده در اعتبار را در برگيرد.

3- با ساير اسناد در مورد محموله و شرح کالا مطابقت داشته باشد.

• مانيفست Manifest

فهرست محمولات يک کشتي يا يک قطار يا يک کاروان از کاميون‌هايي را مي‌گويند که بيشتر از يک بارنامه دارند. در فارسي مي‌توان آن را فهرست کل کالا خواند که حاوي ريز کليه بارنامه‌هاي مربوط به محموله است. اين فهرست کل زماني عرضه مي‌شود که محموله تجارتي به گمرک مقصد مي‌رسد.

• مانيفست محموله (بار) Cargo manifest

عبارت است از فهرستي از کالاهاي تشکيل دهنده محموله بار که در يک وسيله حمل و نقل يا در يک واحد حمل و نقل، حمل مي‌شوند. مانيفست محموله بار که به اين ترتيب حاوي مشخصات بازرگاني مربوط به کالاها از قبيل شماره‌هاي اسناد حمل، نام صادر کننده و گيرنده کالا، علامت و شماره، تعداد و نوع بسته‌بندي، مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جاي اظهارنامه محموله بار به کار رود.

اصطلاحات بين‌المللي بازرگاني

قيمت کالا به اضافه کرايه حمل آن تا مقصد    (cost and Freight) C.F

قيمت کالا به اضافه کرايه حمل به اضافه حق بيمه است.    (Cost, insurance and Freight) C.I.F

کرايه حمل و بيمه پرداخت شده (با ذکر نام نقطه تعيين شده در مقصد)     (Cost, Freight Carriage and Insurancepaid to) . . … (named point of destination)

تحويل شده در مرز (نام محل تحويل در مرز)    DAF (delivered at Front5ier)

تحويل بر روي عرشه کشتي (با ذکر نام مبدا)    DCP Freight Carriage Paid to ……. (named point of destination)

تحويل شده پس از پرداخت عوارض (نام محل مقصد در کشور وارد کننده)    DDP Delivered Duty Paid (named place of destination in the country of importation

تحويل از اسکله    EXQ…..EX QUAY (duty paid … namedport)

تحويل از کشتي (با ذکر نام بندر مقصد)

بدين معني است که فروشنده کالا را بر روي کشتي در مقصد تعيين شده در قرارداد فروش در اختيار خريدار قرار مي‌دهد بدين ترتيب کليه هزينه کرايه حلم و ريسک مربوط تا آن محل به عهده فروشنده است.     EXS …….EX SHIP (named port of destination)

بدين معني است که مسووليت فروشنده ارايه کالا در محل خود (محل کار يا کارخانه) است.     EXW..EX WORKS (ex factory, ex plantion, ex warehouse, etc.)

تحويل در کنار کشتي (با ذکر نام بندر مبدا)    FAS … Free Alongside Ship (named part of Shipment)

اصطلاح (Free on Board) F.O.B يا (Free on Truck) F.O.T يا (Free on Rall) F.O.R و نظير آن منظور اين است که فروشنده کالا را در مبدا تحويل خريدار مي‌دهد و کرايه حمل به عهده خريدار است. در صورتي که کالا با کشتي حمل شود اصطلاح F.O.B به کار مي‌رود (تحويل روي کشتي) و در صورتيکه کالا با کاميون حمل شود اصطلاح F.O.T بکار مي رود.     F.O.R…FOR/FOR (Free on Raill/Free on Truck)(named departure point)

نياز به حمل و نقل مدرن به ويژه حمل مرکب، حمل به وسيله کانتينر، کشتي‌هاي رو ـ روتريلر و فري) (Ferry) را تامين کند.     FREE CARRIER (named point)

ديسپاچ: پاداش مربوط به تخليه و بارگيري قبل از انقضاي موعد مقرر.    Dispatch

دموراژ: هزينه معطلي کشتي (نقطه مقابل ديسپاچ است).    Demmurage

سوژ شارژ: اضافاتي که به کرايه تعلق مي‌گيرد.    Surcharge

کابوتاژ: کابوتاژ عبارت از حمل کالا از يک نقطه به نقطه ديگر کشور از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي است.

بارنامه:

در اصطلاح بين‌المللي کشتيراني بارنامه بيل اف لدينگ (Bill of Lading) و در جاده و در هواپيما سي ام آر (C.M.R) مي‌خوانند. مدرکي است براي حمل يک واحد يا يک پارتي کالا به عنوان گيرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبدا بارگيري کالا صادر مي‌شود.    

انواع بارنامه متداول در حمل و نقل   

1- بارنامه دريايي: حمل با کشتي    Ocean Bill of Lading / Marine Bill of Lading

2- راه‌نامه (بارنامه) هوايي: حمل با هواپيما    Air Way Bill

3- راه‌نامه (بارنامه راه آهن: حمل با قطار    Rail Way Bill

4- راه‌نامه (بارنامه): حمل با کاميون    CMR/TRUCK Way Bill

5- بارنامه سراسري: حمل با کاميون، کشتي، قطار    Throught Bill of Lading

6- بارنامه حمل مرکب فياتا: حمل با کاميون، کشتي، قطار    FIATA Combined Transport Bill of Lading

اظهارنامه عمومي هواپيما     (Aircraft General-Declaration)

اظهارنامه عمومي کشتي    (Ship's General-Declaration)

اظهار نامه محموله (بار)    (Cargo Declaration)

اظهارنامه گواهي شده مبدا    (certified- Declaration of Origin)

اظهارنامه گمرکي    (cUSTOMS declaration)

اظهارنامه ورود يا خروج    Declaration of Arrival or Departure)

اظهارنامه بار    (Freight Declaration)

اظهارنامه کالا    (Goods Declaration)

 

اظهارنامه بين‌المللي گمرکي مدل تيف

عبارت از سندي است که براي کالاها و اثاثه مسافران در ترانزيت گمرکي به وسيله راه آهن به کار مي‌رود.     (Inter-national customs Declaration from TIF)

اظهارنامه کالاهاي توشه‌اي و ملزومات    (Store-Declaration)

اظهارنامه مبدا

شرح مقتضي درباره مبدا کالاهاي ساخته شده که در موقع صدور آنها توسط سازنده، توليد کننده، تهيه کننده، صادر کننده يا هر شخص صلاحيت‌دار ديگري در فاکتور تجاري يا هر سند ديگري که مربوط به کالاها باشد.     (Declaration of Origin)

اجازه ترخيص    (Release)

ارايه کالا به گمرک    (Production of Goods- to the Customs)

اقلام پستي    (Appeal)

عبارتست از اقلام نامه‌هاي پستي و بسته‌هاي پستي    (Postal Items)

انتقال کالا از يک وسيله حمل به وسيله حمل ديگر (ترانشيپ)    (Transhipment)

انبار موقت کالا    (Temporary Storage of –Goods)

بسته‌هاي پستي    (Postal Parcel)

تخلف گمرکي    (Customs Offence)

ترانيزيت گمرکي    (Customs Transit

چفت و بست

عبارتست از يک ريسمان، طناب، سيم، نوار يا اشياي همانند آنها که به منظور استفاده در ارتباط با يک مهر و موم (سيم و سرب) در نظر گرفته شده است.     (Fastening)

حامل

عبارتست از شخصي که عملاً کار حمل و نقل را انجام مي دهد يا سرپرست و مسوول عمليات وسيله حمل و نقل.    (Carrier)

حقوق گمرکي    (Sustoms Duties)

حقوق و عوارض ورودي    (Import Duyies and –Taxes)

حقوق و عوارض خروجي (صدور)    (Export Duyies and –Taxes)

حقوق و عوارض ورودي و خروجي (صدور)    (Import and Export Duyies and- Taxes)

دراوبک

عبارتست از مبلغ حقوق و عوارض ورودي که به

موجب آن روش دراوبک مسترد مي‌شود     (Drawback)

دفتر گمرکي بين‌راهي    (Office en Route)

قلمرو گمرکي    (Customs Territory)

کشور مبدا کالا    (Country of Origin)

کالاهاي مجاز    (Goods in Free Circulation)

کنوانسيون کيوتو

اصطلاحي است که عموماً در ارتباط با کنوانسيون بين‌المللي براي ساده کردن و هماهنگ کردن روش‌هاي گمرکي به کار برده مي‌شود.     (Kyoto Convention)

مانيفست محموله (بار)    (Cargo Manifest)

محموله‌هاي امدادي    (Relief Consignments)

محموله فوري و ضروري    (Urgent Consignment)

مرز گمرکي    (Customs Frontier)

منطقه آزاد    (Free Zone)

مهر و موم گمرکي (سيم و سرب)    (Customs Seal)

مهر و لاک    (Seal)

سيستم هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالاهاي تجاري HS (شماره تعرفه گمرکي)

•    معيارهاي طبقه‌بندي کالا

Certain Qualities of The Commodity

طبقه‌بندي بر اساس برخي کيفيت‌هاي کالا انجام مي‌گيرد. يک کالا يا محصول ممکن است قابل طبقه‌بندي بر اساس موارد زير باشد:

ـ توصيف و شرح کالا

ـ ترکيب و ساير مشخصات فني

ـ نحوه عرضه کالا (مثلاً با بسته‌بندي خرده فروشي)

ـ درجه و مراحل ساخت کالا

ـ کاربرد يا عمل کالا

•توصيف و شرح کالا

Description

مشخصات واقعي کالا براي طبقه‌بندي آن بسيار حايز اهميت است. اين امر با مراجعه به اسناد پيوست کالا يا اظهارنامه (مثلاً سياهه خريد، قرارداد، پروفرما و.....) و در صورت لزوم ديدن کاتالوگ و کاربرد فني و گزارش تحليلي کالا امکان‌پذير است. همچنين آزمايش کالا در بسياري موارد ضروري است. بنابراين، توصيف و شرح مناسب کالا بر اساس مشخصات زير آشکار مي‌شود.

•درجه و مرحله ساخت

Degree of Manufactures

معمولاً براي محصولات صنعتي، طبقه‌بندي بر حسب درجه و مرحله ساخت مصحول صورت مي‌گيرد. درجه و مرحله ساخت را مي‌توان به موارد زير تقسيم کرد:

ـ مواد خام

ـ محصولات کار نشده

ـ محصولات نيمه تمام

ـ محصولات تمام شده

•کاربرد يا عمل

Use of Function

طبقه‌بندي کالا بر اساس کاربرد يا عمل، به ويژه براي مصحولات حاصل از صنايع توليدي انجام مي‌شود. اين محصولات عبارتند از:

ـ مواد سوخت

ـ دارو

ـ کالاهاي سرمايه‌اي

ـ کالاهاي مصرفي

انواع کالاهايي که صرفاً با مراجعه به عملشان مي‌توان آنها را طبقه‌بندي کرد، بسيار زيادند

بالاي صفحه

قوانين امو

رگمركي

فصل اول : كليات

ماده 1- مفاهيم اصطلاحات گمرك به كار برده شده در مواد مختلف اين قانون طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاريهاي گمركي بصورت مجموعه براي كشورهاي عضو، منتشر شده يا ميشود.

 ماده 2- الف – حقوق گمركي كالاهاي وارداتي موضوع بند «الف» ماده 2 قانون امورگمركي مصوب 1350 به ميزان مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون كه براساس نظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا تنظيم شده است تعيين ميگردد.

ب- سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيئت وزيران برقرار ميگردد.

ج-هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان وشرايط آن با تصويب هيأت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري ، انبارداري ،‌ آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالاو خدمات فوق العاده تعيين ميشود، ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آئين نامه گمركي تعيين ميشود.

د- عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك واگذار ميشود.

هـ - منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غيرآن به نحو روشن متمايز گردد.

ماده 3- وجوهي كه تحت عناوين حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض با رعايت مقررات اين قانون تعيين ميشود بوسيله گمرك به ريال وصول خواهد شد.

تبصره –در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي كند كسر ريال يك ريال محسوب مي شود.

ماده4- از كالايي كه براي تعمير يا تكميل به طور موقت به خارج از كشور صادر شود در موقع برگشت به ايران فقط معادل 15 درصد ارزش كارهاي انجام شده به عنوان حقوق گمركي دريافت ميگردد‌،‌مگراينكه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش تعيين شده و نرخ آن كمتر از 15 درصد بوده يا از حقوق گمركي بخشوده باشد كه در اين صورت برحسب مورد حقوق گمركي آن به نرخهاي مقرراز ارزش كارهاي نامبرده دريافت يا بخشوده خواهد شد.

تبصره 1- به كالاي بازرگاني موضوع اين ماده وقتي اجازه صدور موقت داده ميشود كه وزارتخانه صنعتي ذيربط كتبأ عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور را گواهي كند.

تبصره 2- قطعات و قسمتها و لوازمي كه تعويض يا اضافه شود عنوان تكميل را نداشته و مشمول مقررات عمومي واردات مي باشد.

ماده5 - هرگاه كشوري نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادرات ايران به هر صورت تبعيض يا محدوديتي ايجاد كند هيأت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني نسبت به تمام يا بعضي از اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

ماده 6- هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاي معيني حقوق گمركي به مأخذي غيراز آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است معين بشود مادام كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي مي باشد حقوق گمركي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري به آن تعلق گيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد.

ماده 7- هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دمپينگ Dumping)‌ و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

ماده 8- در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از روي وزن دريافت ميشود وزن كالا عبارتست از وزن ناخالص كالا منهاي وزن تقريبي كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع ظرف در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.هرگاه كالا در ظروف تجملي وغيرعادي وارد گردد و مأخذ حقوقي كه براي آن ظرف تعيين گرديده زيادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هريك از ظرف و مظروف جداگانه دريافت ميگردد مگر در مواردي كه ظرف از مظروف قابل تفكيك نباشد يا تفكيك آن موجب نامرغوبي يا افتادن كالا از صورت بازار باشد كه در اين صورت ظرف و مظروف توأمأ مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود. در صورتيكه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشد و هر يك حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالص آن دريافت ميگردد.

تبصره 1- صاحبان كالا مي توانند ظروف و تكيه گاه كالاي صادراتي وارداتي خود را اعم از اينكه از گمرك خارج شده يا نشده باشد به خارج از كشور برگردانند.

تبصره 2- در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كالا از روي وزن دريافت ميشود وزن كالا به حال و وضع عادي در گمرك مأخذ محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف ،‌ محفظه يا لفاف يا نظاير آن مي باشد.

ماده 9- محفظه هايي كه براي سهولت حمل و نقل كالاي وارداتي به نام كانتينر (Container) يا نظاير آن كه در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد مورد استفاده قرار ميگيرد و معمولأ پس از تخليه به خارج برگشت داده ميشود به عنوان ورود موقت پذيرفته ميشوند.

ماده 10- ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارتست از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه حمل و نقل و باربندي) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه ،‌مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.

ماده 11- در مورد كالايي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را براساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبدأ‌ همزمان با تاريخ خريد يا براساس فهرست قيمتهاي فروش همان كالا در كشور مبدأ‌ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند. در صورتيكه به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا مشابه آن را با توجه به كشور مبدأ‌ در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله تشخيص و آن را بعنوان ارزش كالا مأخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض قرار خواهد داد.

تبصره – ضوابط اين ماده در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.

ماده 12- ارزش تعيين شده ،‌از طرف گمرك درصورتيكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر گمرك به صاحب كالا مورد اعتراض قطعي قرار نگيرد قطعي است و در صورت اعتراض رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مذكور در ماده 51 خواهد بود.

ماده 13- در صورتيكه صاحب كالا ظرف سي روز از تاريخ قطعي شدن تشخيص گمرك يا از تاريخ ابلاغ رأي قطعي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كالا را با پرداخت وجوهي كه به ورود قطعي آن تعلق ميگيرد ترخيص نكند در اين صورت پس از انقضاي حداقل 4 ماه از تاريخ ورود كالا متروكه محسوب و بدون رعايت اخطار و آگهي به فروش خواهد رسيد.

ماده 14- كالاي ترخيص قطعي نشده است و ثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالابابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي وعوارض مي باشد.گمرك نمي تواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور اجازه تحويل كالا را بدهد.

تبصره 1- صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز به نام او باشد و يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهر نويسي و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

تبصره 2- گمرك مي تواند با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط با تعيين مهلت و كالاي متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانكي و علاوه بر كردن بهره به ميزاني كه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام خواهد شد و تعيين مهلتي كمه حداكثر بيش از يك سال نباشد به طور قطعي ترخيص كند.

ماده 15- توقيف كالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان كه باشد به استثناي مواردي كه مقامات قضائي به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي دستور توقيف كالا را بدهند مانع از متروكه شدن كالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش كالا پس ازكسر كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا به گمرك بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مازاد در حدود دستورهاي مقامات صالح در توقيف خواهد ماند.

ماده 16- هرگاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن به عهده گمرك مي باشد بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساسأ‌ دريافت نشده و يا اينكه اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي توانند ظرف هشت ماه از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي مورد بحث برحسب مورد تمام يا مابه التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.مهلت مرور زمان ترخيص كالا به استناد بند ج ماده 3 قانون تشويق صادرات و توليد و تبصره ذيل ماده 39 قانون امور گمركي ،‌موضوع لايحه قانوني راجع به تفسير ماده16 قانون امور گمركي ،‌مصوب 1/8/1358 از تاريخ ترخيص كالا نيز هشت ماه مي باشد اضافه يا كسر دريافتي كمتر از يكهزار ريال قابل مطالبه و دريافت طرفين نخواهد بود . رد اضافه دريافتها از درآمد جاري بعمل خواهد آمد.

تبصره1- كسردريافتهاي ناشي از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسليم اسناد نادرست از شمول مقررات اين ماده خارج و مشمول فصل چهارم اين قانون خواهد بود.

تبصره2- اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را كتبأ‌ به گمرك اعلام دارند ،‌در اين صورت اداره گمرك به اعتراض نامه واصله دقيقأ رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري خواهد كرد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه مي كند درصورتيكه مؤدي ظرف سي روز از مطالبه اوليه اعتراض نكرد يا ظرف يك هفته پس از ابلاغ ثانوي تقاضاي ارجاع امر را به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمرك ننمود يا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عمليات اجرائي شروع ميشود و اگر بعد ا ز انقضاي سي روز از تاريخ مطالبه اوليه اعتراض خود را تسليم كرد رسيدگي به موضوع موكول به پرداخت يا تأمين مبلغ مورد مطالبه خواهد بود

 

برچسب ها :رسيد دريافت کالا و سند مالکيت | علايم و يا شماره‌هاي تجاري|Goods Declaration|اظهارنامه کالا|روش گمرکي| تعهد ترانزيت Transit bond-note| ترخيص کالا Clearance of Goods|

خط تولید  ، خدمات فنی و مهندسی ،کارخانه تولید ،خط تولید لوله پنج لایه pex،خط تولید لوله پکس ،محصولات پلیمری ،صنعت پلیمر ، محصولات لاستیک و پلاستیک ، ماشین آلات تولید ،راه اندازی کارخانه ، نصب و راه اندازی خط تولید ، مشاوره صنعتی ، مشاوره تولیدی ،سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی ، طرح توجیهی ، پروژه صنعتی ، سازنده خط تولید ،سازنده ماشین آلات ،اکسترود تولید ،سازنده اکسترودر تولید ،اکستروژن ،سازنده_دستگاه تولید لوله پنج لایه ،پلیمر ،تکنولوژی تولید ،فرآیند تولید ،تجهیزات صنعتی،

خط توليد پروفيل در و پنجره upvc، خط توليد داکت برق، خط توليد پنل ديوارپوش ، پانل ديواري و سقف کاذب pvc، خط توليد لوله پليکا PVC، خط توليد لوله تک لايه PEX ،خط توليد لوله پنج لايه کامپوزيت آلومينيوم و پکس  PEX AL PEX، خط توليد لوله يک لايه وچند لايه پلي اتيلن و پلي پروپيلن و پکس PP,PE,PEX، دستگاه لمينيت پانل، دستگاه هات استمپ پانل PVc خط UV ، هاي لايت يا براق پانل

,p production line FIVE LAYER PIPE ,PEX FIVE LAYER PIPE ,PIPING_PEX ,TUBE PEX ,PEX piping, ,PEX_AL_PEX ,PEX PIPE ,PEX_TUBE,production line ,PRODUCTION LINE POLYMER ,Trading Company, ,Production plan ,Industrial design ,Production Project ,Industrial project ,Technical Services ,Engineering services ,production technology ,Production Process ,Industrial equipment ,Machinery, ,Machine ,Setup Factory ,Installation production line Industry,Extrude,extrusion ,Industrial, ,Manufacturer production line, Manufacturer machines and machinery, #pex_pipe_production_line,

,Pex pipe machinery, Pex pipe machine, FIVE LAYER PIPE , ، PIPE PEX-AL-PEX ، pex five layer pipe production line, pex piping production machine  pex pipe، pex tube machinery، PEX tubing، PIPE MANUFACTURE pex-al-pex-pipe-five-layer-production-line-machinery-machine- piping-tubing-tube-ManufacturerEX-AL-PEX PIPE production machine|pex five layer pipe production line| piping machinery| tube tube|PEX tubing| tubing MANUFACTURE FIVE LAYER PIPE , , PERT ، PIPE PEX-AL-PEX ،pex pipe , pex five layer pipe production line, pex pipe production line  pex، pex piping ، pex pipe mashinery، PEX PIPE MACHINE،PEX AL PEX PIPE

خط توليد لوله پنج لايه و تک لایه آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پنج لایه PEX ، خط تولید لوله تک لایه PEX , PERT خط-تولید-دستگاه-لوله-پنج-لایه-پکس-آلومینیومخط توليد لوله پنج لايه و تک لایه کامپوزیت آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پلي اتيلن PEX ،