گمرک ، قوانين گمرکی آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ترخيص‌كالا كالاهای وارداتی استاندارد كالاهای ممنوعه قانونی عمليات ورود و صدور كالا چگونگی صدور كارت بازرگانی

اصطلاحات گمرکی

- اسنـاد حمـل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل ، رسيد دريافت کالا و سند مالکيت آن است و همچنين سندي است که زمان ادعات خسارت از شرکت بيمه مي‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود:

جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد:

شرح کالا ـ علائم و يا شماره‌هاي تجاري ـ نام کشتي حامل ـ ذکر عبارتي که حاکي از وجود کالا در کشتي باشد ـ بنادر بارگيري و تخليه ـ نام حمل کننده کالا ـ نام گيرنده کالا ـ نام و نشاني شخصي که ورود اجناس به اطلاع او ميرسد ـ هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد مي‌باشد ـ تعداد نسخه‌هاي بارنامه که بصورت اصل صادر شده است ـ تاريخ صدور.

- گـواهـي مبـداء

اظهاريه امضاء شده‌اي است که حاکي از مبداء ساخت کالا مي‌‌باشد. گواهي مبداء توسط صادرکننده کالا و يا نماينده‌اش تهيه مي‌شود ولي اين گواهي در بعضي از کشورها بايد روي فرم خاصي که حاوي تائيد يک سازمان اداري مستقل ( براي مثال اتاق بازرگاني ) باشد صادر شود.

- گـواهـي بـازرسـي

انجام بازرسي توسط يک موسسه بازرسي را مشخص مي‌کند. مرجع مذکور محموله را با توجه به علائم حمل ، وزن ، تعداد بسته‌ها ، مورد بررسي کمي و کيفي قرار داده و گزارش خود را ارائه ميدهد.

 

- گـواهـي بـيـمـه

سندي است که بايد توسط شرکت بيمه و يا نمايندگي آن و يا بوسيله پذيره نويسان صادر و يا امضاء شده باشد. و تاريخ آن بايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد. مبلغ بيمه نامه بايد حداقل برابر با ارزش سيف کالا باشد.

گواهي بيمه بايد:

1 ـ با آنچه که در اعتبار نامه ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.

2 ـ کليه خطرات ذکر شده در اعتبار را دربرگيرد.

3 ـ با ساير اسناد در مورد محموله و شرح کالا مطابقت داشته باشد.

- اظهـارنـامـه گـمـرکـي

عبارتست از يک اظهارنامه مبداء که توسط يک مقام يا مقامات صالح گواهي شده باشد.

- اظهـارنـامـه ورود يـا خـروج

عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي که توسط شخص مسئول حمل و نقل يا نماينده او بايد هنگام ورود يا خروج وسيله حمل و نقل به مقامات گمرکي ارائه شود و حاوي مشخصات لازم در ارتباط با وسيله حمل و نقل ، مسير سفر ، بار ، کالاي توشه‌اي و ملزومات ، کارکنان و مسافرين مي‌باشد.

- اظـهـارنـامـه کـالا

عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي که بر روي برگي که گمرک تعيين نموده تنظيم ميشود. در اين اظهارنامه اشخاص ذينفع روش گمرکي را که بايد در مورد کالا اجرا گردد ، ذکر ميکنند و مشخصاتي را که از نظر گمرک براي اجراي آن روش لازم است قيد مي‌کنند.

- اظـهـارنـامـه مـبـداء

عبارتست از يک شرح مقتضي در رابطه با مبداء کالاهاي ساخته شده که در موقع صدور آنها توسط سازنده ، توليدکننده ، تهيه‌کننده ، صادرکننده يا هر شخص صلاحيت دار ديگري در فاکتور تجاري يا هر سند ديگري که مربوط به کالاها باشد ذکر مي‌گردد.

- تـرانـزيـت گـمـرکـي

عبارتست از روش گمرکي که بموجب آن کالاها تحت نظارت گمرک از يک دفتر گمرکي به دفتر گمرکي ديگر حمل مي‌شود.

- مـانـيـفـسـت

فهرست محمولات يک کشتي يا يک قطار يا يک کاروان از کاميونهايي را مي‌گويند که بيشتر از يک بارنامه دارند. در فارسي مي‌توان آنرا فهرست کل کالا خواند که حاوي ريز کليه بارنامه‌هاي مربوط به محموله است. اين فهرست کل ، زماني عرضه مي‌شود که محموله تجارتي به گمرک مقصد ميرسد.

- بـارنـامـه

در اصطلاح بين‌المللي کشتيراني ، بارنامه را « بيل آولد ينگ » و در جاده و در هواپيما « سي. ام. آر » مي‌خوانند. بارنامه مدرکي است براي حمل يک واحد و يا يک پارتي کالا که بعنوان گيرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبداء بارگيري کالا ، صادر مي‌شود. بارنامه حاوي مشخصات ظاهري کالا از قبيل تعداد بسته‌ها ، شماره و علامت آنها ، وزن با ظرف و گاهي نيز وزن خالص يا مقدار و نوع کالا طبق آنچه فرستنده اظهار کرده است. ميباشد. گيرنده بارنامه بر طبق مفاد آن ، کالا را از موسسه حمل و نقل دريافت ميدارد.

- اظـهـارنـامـه اجـمـالـي

فرم مخصوصي است حاکي از خلاصه مشخصات محموله يک کشتي ، يک هواپيما يا يک کاروان از کاميونها که ضمن آن تعداد بسته ، وزن ، مبداء ، مقصد ، نام کشتي يا ديگر وسايل حمل ، تعداد اقلام محموله در آن ثبت شده و به ضميمه مانيفست به گمرک تسليم ميشود در اظهارنامه اجمالي بعد از ذکر مشخصات موسسه حامل و مشخصات وسيله نقليه و گيرنده ، نسبت به مشخصات کالا به نوشتن جمله « طبق مانيفست ضميمه در...... صفحه....... قلم » اکتفا مي‌شود.

- بـارنـويـسـي

مامورين مخصوص موقع تخليه کالا از وسائط نقليه به تدريج ريز آنرا مي‌نويسند تا بعدا" با بارنامه و مانيفست تطبيق داده شود.

- بـارانـداز

محل سرپوشيده‌اي است که يک يا چند طرف آن ديوار نداشته باشد و کالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آن جا گذاشته مي‌شود.

- کـالاي مـتـروکـه

کالاهايي است که مدت توقف قانوني آنها در اماکن گمرکي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد ، کالاي متروکه خوانده مي‌شود.

- پـيـمـان نـامـه ارزي

فرمي است که صادرکننده ، هنگام صدور کالا از کشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهاي مجاز با اطلاع گمرک به بانک تسليم مي‌کند. براي خروج موقت نيز پيمان نامه موقت صادر مي‌شود که در صورت عدم برگشت کالا در مدت مقرر ، آن را صادرات محسوب کرده و انجام تعهد را مورد پيگرد قرار مي‌دهند.

 

- کـابـوتـاژ

عبارت است از حمل کالا از يک بندر کشور به بندر ديگر و همچنين از يک گمرک به گمرک ديگر، که از راه کشور همجوار صورت گيرد.

براي کابوتاژ ، تشريفات گمرکي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که يکي هنگام خروج کالا از بندر يا مرز تنظيم مي‌شود و يکي هم هنگام ورود به گمرک مرز يا بندر.

- پـروفـورمـا

سياهه خريدي است که فروشنده از مبداء به عنوان پيشنهاد فروش ، يا تعيين ارزش و شرايط فروش ، صادر مي‌کند. اين سياهه قبل از فروش کالا ، بايد به تائيد مرکز تهيه و توزيع مربوطه برسد. پروفرما را پيش فاکتور نيز مي‌گويند.

 

- اعـلامـيـه ارز

سندي است بانکي که مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد کالا و هم ارز ريالي آن و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان ميدهد.

- تـعـرفـه گـمـرکـي

جدولي است که کليه کالاها در آن طبقه بندي و در ستونهاي معين ، شماره فصل و رديف مربوطه نوع کالا و ماخذ حقوقي گمرکي تعيين شده است.

- کـارنـه تـيـر

کارنه‌تير سند ترانزيتي بين‌المللي کالا از راه زميني است که در مبداء صادر مي‌شود و به موجب آن کالا از کشورهاي بين راه تا مقصد بطور ترانزيت عبور مي‌کند و نيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز ورودي و خروجي هر کشور نخواهد بود.

- کـارنـه آ. ت. آ ( A. T. A )

مدرک ورود موقت بين المللي است. اگر شخص و يا شرکتي کالايي به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمايشگاهها يا تاسيس نمايشگاه ، وارد نمايد و يا نمونه‌هايي براي ارائه به مشتريان وارد کند ، به موجب اين مدرک نيازي به انجام تشريفات گمرکي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت.

- C and F : CARGO and FREIGHT

يعني فقط بهاي كالا در مبداء به اضافه هزينه‌هاي بسته‌بندي و كرايه تا بندر مقصد .

- EXW : Ex Works(… named place)

تحويل در محل كار ( .... محل تعيين شده   )

برچسب ها :گمرک ، قوانين گمرکي |آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات| ترخيص‌كالا |كالاهاي وارداتي استاندارد |كالاهاي ممنوعه قانوني|عمليات ورود و صدور كالا|چگونگي صدور كارت بازرگانی

خط تولید  ، خدمات فنی و مهندسی ،کارخانه تولید ،خط تولید لوله پنج لایه pex،خط تولید لوله پکس ،محصولات پلیمری ،صنعت پلیمر ، محصولات لاستیک و پلاستیک ، ماشین آلات تولید ،راه اندازی کارخانه ، نصب و راه اندازی خط تولید ، مشاوره صنعتی ، مشاوره تولیدی ،سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی ، طرح توجیهی ، پروژه صنعتی ، سازنده خط تولید ،سازنده ماشین آلات ،اکسترود تولید ،سازنده اکسترودر تولید ،اکستروژن ،سازنده_دستگاه تولید لوله پنج لایه ،پلیمر ،تکنولوژی تولید ،فرآیند تولید ،تجهیزات صنعتی،

خط توليد پروفيل در و پنجره upvc، خط توليد داکت برق، خط توليد پنل ديوارپوش ، پانل ديواري و سقف کاذب pvc، خط توليد لوله پليکا PVC، خط توليد لوله تک لايه PEX ،خط توليد لوله پنج لايه کامپوزيت آلومينيوم و پکس  PEX AL PEX، خط توليد لوله يک لايه وچند لايه پلي اتيلن و پلي پروپيلن و پکس PP,PE,PEX، دستگاه لمينيت پانل، دستگاه هات استمپ پانل PVc خط UV ، هاي لايت يا براق پانل

,p production line FIVE LAYER PIPE ,PEX FIVE LAYER PIPE ,PIPING_PEX ,TUBE PEX ,PEX piping, ,PEX_AL_PEX ,PEX PIPE ,PEX_TUBE,production line ,PRODUCTION LINE POLYMER ,Trading Company, ,Production plan ,Industrial design ,Production Project ,Industrial project ,Technical Services ,Engineering services ,production technology ,Production Process ,Industrial equipment ,Machinery, ,Machine ,Setup Factory ,Installation production line Industry,Extrude,extrusion ,Industrial, ,Manufacturer production line, Manufacturer machines and machinery, #pex_pipe_production_line,

,Pex pipe machinery, Pex pipe machine, FIVE LAYER PIPE , ، PIPE PEX-AL-PEX ، pex five layer pipe production line, pex piping production machine  pex pipe، pex tube machinery، PEX tubing، PIPE MANUFACTURE pex-al-pex-pipe-five-layer-production-line-machinery-machine- piping-tubing-tube-ManufacturerEX-AL-PEX PIPE production machine|pex five layer pipe production line| piping machinery| tube tube|PEX tubing| tubing MANUFACTURE FIVE LAYER PIPE , , PERT ، PIPE PEX-AL-PEX ،pex pipe , pex five layer pipe production line, pex pipe production line  pex، pex piping ، pex pipe mashinery، PEX PIPE MACHINE،PEX AL PEX PIPE

خط توليد لوله پنج لايه و تک لایه آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پنج لایه PEX ، خط تولید لوله تک لایه PEX , PERT خط-تولید-دستگاه-لوله-پنج-لایه-پکس-آلومینیومخط توليد لوله پنج لايه و تک لایه کامپوزیت آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پلي اتيلن PEX ،