کاربردهاي کارت بازرگاني|موارد معافيت از داشتن کارت بازرگاني|صدور کارت بازرگاني|ا صدور و تمديد کارت بازرگانی

مراحل دريافت کارت بازرگانی

کارت بازرگاني ،مجوزي است که به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد .بر اساس مقرراتي که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگاني از تاريخ صدور يکسال مي باشد . تمديد کارت بازرگاني با ارائه مدارک لازم براي براي مدت مذکور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.

 کاربردهاي کارت بازرگانی

:: ثبت سفارش و ترخيص کالا

:: واردات از مناطق آزاد

:: مبادرت به حق العمل کاري در گمرک

:: صادرات کليه کالاهاي مجاز

 

موارد معافيت از داشتن کارت بازرگاني عبارتند از :

:: شرکت تعاوني مرز نشينان

:: ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي که در بين سواحل ايران و ساير کشورها در تردد هستند

:: پيله وران

:: کارگران ايراني شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلي از وزارت کار

کالاهايي که صدور آنها به تشخيص گمرک براي فروش نمي باشد

ماده 3- قانون مقررات صادرات و واردات : مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگاني است که توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد.

 

صدور کارت بازرگاني

براي صدور کارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره کل ثبت شرکتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر  نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مرکز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تکميل پرونده و امضا کارت در اتاق مربوط جهت تاييد نهايي به اداره کل بازرگاني استان مربوطه مراجعه کرد . کارت بازرگاني شرکت هاي خارجي جهت تاييد به اداره کارت بازرگاني وزارت  ارسال مي شود .

به موجب تصويبنامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 17/12/76 *** شرکتهاي تعاوني بايد کارت بازرگاني خود را از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت نمايند .

قوانين و بخشنامه هاي مرتبط با صدور و تمديد کارت بازرگاني

 الف ـ بند 2 ماده 10 آيين نامه مقررات صادرات و واردات 73/02/06

کارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني که واجد شرايط زير باشند صادر مي گردد.

تبصره : کليه شرکتهاي تعاوني کارت بازرگاني خود را صرفا" از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند .

 تذکر مهم : جهت انجام امور مربوط به صدور و تمديد کارت بازرگاني شخصاً اقدام نموده ، هرگز به واسطه ها، دلالان وشركتهاي ثبتي مراجعه نكنيد. اگر اعتبار كارت بازرگاني شما پايان يافته يا رو به اتمام است، هر چه سريعتر اقدام فرمايند، براي دريافت فرمها نياز به مراجعه حضوري نيست . کافي است از طريق وب سايت اتاق بازرگاني و ورود به بخش عضويت و کارت بازرگاني را کليک نموده تمامي فرمها در اختيارتان قرار مي گيرد.

2-1-1 اشخاص حقيقي ايراني .

2-1-1 داشتن حداقل سن 23 سال تمام  .

2-1-2 داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.

2-1-3 داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به نأييد دو نفر از دارندگان کارت بازرگاني يا ارائه مدرک دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يکي از وزارتخانه هاي توليدي

2-1-4 داشتن محل کسب متناسب با رشته فعاليت ، اعم از ملکي يا استيجاري .

2-1-5  داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه ثبتي .

2-1-6 داشتن حساب جاري در يکي از شعب بانک هاي داخلي .

2-1-7 عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه ها و سازمانها ي دولتي و قواي سه گانه .

2-1-8 عدم ورشکستگي به تقصير و تقلب .

2-1-9 نداشتن محکوميت کيفري .

2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني :

2-2-1 داشتن حکم شرايط مقرربراي اشخاص ايراني باستثناي برگه پايان خدمت وظيفه  يا برگه معافيت .

2-2-2 داشتن برگه کار و اقامت معتبر.

2-2-3  عمل متقابل کشور متبوع  آنها در مورد ايرانيان معتبر آن کشور در موارد خاصي که صدور کارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل کشور متقاضي متقاضي به تشخيص وزارت ضرورت داشته باشد . وزارت مذکور ميتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط محل متقابل به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن محل متقابل به اتاق بازرگاني صنايع  و معادن ايران اعلام نمايد.

 اشخاص حقوقي (اعم از اينکه تشکيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشکيل آنها در خارج از کشور بوده ، سپس در ايران به ثبت رسيده باشد .

2-3-1 مديران عامل ورئيسان هيأت مديره شرکت بايد داراي شرايط مقرر در بند هاي (2-1-1) ،  (2-1-2)  ، (2-1-7) ، (2-1-8) ، (2-1-9) ، (2-2-2) ،  (2-2-3) باشند .

2-3-2 مديران شرکتهاي تعاوني  و شرکت هاي دولتي و شرکت هاي موضوع قانون حفاظت صنايع ، مشمول محدوديت بند(2-1-7 ) نخواهد بود .

2-3-3 مديران شرکت دولتي ، شرکت هاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شرکت هاي موضوع حفاظت صنايع ، که حکم مديريت آنها توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي ربط صادر شده باشد. از ارائه گواهي بند موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود .

2-3-4 شرکتها بايد واجد شرايط در بندهاي (2-1-4) ، (2-1-5 )، (2-1-2) و (2-1-8) باشند .

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده صدور کارت بازرگاني و عضويت در اتاق بازرگاني (اشخاص حقيقي)

1. در خواست صدور کارت بازرگاني

2. کپي مدرک تحصيلي(حداقل ديپلم)

3. کپي کارت ملي

4. تکميل 1 برگ فرم مشخصات بازرگاني(تايپ فارسي)

5. اصل و کپي فرم بانک مبني بر حسن اعتبار بانکي(فرم الف)

6. اصل و کپي فرم تعهدنامه دريافت کارت بازرگاني و تصديق امضا متقاضي توسط دفاتر اسناد رسمي(فرم د)

7.دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني که به گواهي اداره ثبت شرکتها رسيده باشد.

8.اصل و کپي گواهي پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکتها

9.اصل و فتوکپي گواهي عدم سوء پيشينه

10. 2 قطعه عکس 4×3 (جديد،تمام رخ،ساده با ‍‍پس زمينه سفيد)

11.يک سري فتوکپي از کليه صفحات شناسنامه متقاضي(حداقل سن 23 سال تمام)و رويت اصل آن

12.دو برگ فتوکپي کارت پايان خدمت و معافيت از خدمت سربازي براي آقايان و رويت اصل آن

13.دو سري فتوکپي از کليه صفحات سند مالکيت شش دانگ يا ارائه اجاره نامه محضري محل کار.(در صورت عادي بودن اجاره نامه محل کار،ارائه دو سري فتوکپي از کليه صفحات سند مادر با رويت اصل سند،چنانچه سند به صورت مشاع تنظيم شده علاوه بر رعايت موارد تعيين شده در اين بند،ارائه رضايت نامه کتبي ساير مالکين از طرف متقاضي کارت الزامي است.)

14.اصل و فتوکپي فيش 440000 ريالي در وجه سازمان بازرگاني استان خراسان جنوبي با ذکر نام شرکت

15.اصل فيش حق عضويت بسته به ميزان سرمايه طبق فيش تقديمي و فيش حق تمبر.

تذکر 1. کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند.

تذکر 2. در صورتي که متقاضي نتواند براي انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نمايد مراجه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمي و يا معرفي نامه از طرف متقاضي مي باشد.

تذکر 3. هر شخص بيش از يک کارت بازرگاني اعم از حقوقي و يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.

 

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده صدور کارت بازرگاني و عضويت در اتاق بازرگاني (اشخاص حقوقي)

 1- تکميل يک برگ فرم مشخصات بازرگاني .

 2- اصل و کپي فرم بانکي مبني بر حسن اعتبار بانکي (فرم الف).

3- اصل و کپي فرم تعهد نامه دريافت کارت بازرگاني و تصديق امضاء منقاضي توسط  دفاتر اسناد رسمي (فرم د).

4- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني که به تاييد اداره ثبت رسيده باشند

5- اصل و کپي گواهي پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها .

6- اصل و کپي گواهي عدم سوء پيشينه .

7- دو قطعه عکس 4*3  (جديد ، تمام رخ ،سالم با ‍‍پس زمينه سفيد).

8- دو سري کامل کپي از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضي حداقل 23 سال تمام )و رؤيت اصل .

9- دو سري کپي کارت پايان خدمت يا کپي معافيت از خدمت سربازي براي آقايان و رؤيت اصل ان .

10- دو سري کپي از کليه صفحات سند مالکيت ششدانگ ، يا ارائه اجاره نامه مخصوص محل کار در صورت عادي بودن اجاره نامه محل کار ارائه  دو سري کپي از کليه صفحات سند و رؤيت اصل سند . چنانچه به  صورت شاع تنظيم شده باشد علاوه بر رعايت موارد تعيين شده در اين سند رضايت نامه کتبي ساير مالکين از طرفين متقاضي الزامي است .

 

تذکـــر :

1-  عدم اشتغال تمام وقت در دستگاهاي دولتي (قواي سه گانه )

2-  حضور متقاضي کارت در کليه مراحل الزامي است .

3-  هر شخص بيش از يک کارت بازرگاني اعم از حقيقي يا حقوقي مي تواند داشته باشد .

 

ابطال کارت بازرگاني

ابطال کارت بازرگاني ممکن است اختياري يا اجباري باشد .

الف –ابطال اختياري (انصراف)

اشخاص اعم ازحقيقي و حقوقي در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگاني مي توانند با ارائه مدارک ذيل به اتاقهاي بازرگاني و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات يا سازمانهاي بازرگاني استانها تقاضاي ابطال کارت نمايند .

 

اشخاص حقوقي :

 1-  تقاضاي شرکت

  2- گواهي تسليم اظهارنامه مالياتي آخرين سالي که تا آن زمان اظهار نامه مالياتي آن پذيرفته شده است .

  3-  اظهار نامه ابطال ثبت  دفاتر تجاري .

 4- صورتجلسه مجمع عمومي براي شرکتهاي سهام عام و خاص و تعاوني ها و صورتجلسه  هيأت  مديره براي ساير شرکتها .

  5- تصوير روزنامه رسمي اعلام رسمي  انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نيازي به ارائه مدارک مذکور در رديفهاي 3 و 4 نمي باشد .

 6- ارائه اصل کارت بازرگاني .

 

اشخاص حقيقي :

 1- تقاضاي شخص .

 2- گواهي تسليم اظهارنامه مالياتي آخرين سالي که تا آن زمان اظهارنامه مالياتي آن پذيرفته شده است .

 3- اظهار نامه ابطالي ثبت دفاتر تجاري.

 4- ارائه اصل کارت بازرگاني .

ب : ابطال اجباري :

در صورتي که بعد از صدور کارت بازرگاني مشخص شود که دارنده کارت فاقد يک يا چند شرط از شرايط دريافت کارت مي باشد و يا بعد از صدور فاقد شرط يا شرايط مذکور گرديده است وزارت بازرگاني ميتواند رأسا" نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع  ايران يا اتاق تعاون حسب مورد ميرساند . لکن در صورتي که اين امر براي اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعکس نمايد (بند 1 ماده 10 مکررات صادرات و واردات )

ضمنا" افرادي که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرک ايران اگر داراي کارت بازرگاني باشند در صورت محکوميت علاوه بر مجازات هاي مربوط از عضويت اتاق بازرگاني شعب آن در شهرستان بصورت موقت يا دائم محکوم و کارت بازرگاني نيز باطل مي شوند . در صورتي که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پيشنهاد گمرک و تشخيص کميسيون مرکب از نمايندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت يا دائم از عضويت  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران محروم گردند . در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب مرتکب در مراجع قانوني نخواهد بود.          

تبصره 1 –محروميت از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص کالايي که طبق مقررات قبل از محروميت برابر گشايش اعتبار شده يا حمل گرديده نخواهد بود (ماده 30 قانون امور گمرک)

تبصره 2- به هر جهت ابطال کارت بزرگاني چه در صورت اختياري و چه بصورت اجباري توسط اداره بازرگاني (معاون بازرگاني خارجي) وزارت بازرگاني انجام مي شود .

ح- تعليق کارت بازرگاني :

در مواردي که کارت اشخاص حقيقي يا حقوقي مفقود و يا به سرقت ميرود متقاضي مي تواند براي پيشگيري از سوءاستفاده احتمالي از کارت توسط ديگران درخواست تعليق کارت بازرگاني خود  را با ارائه مدارک زير نمايد .

-  درخواست کتبي شخص اعم از حقيقي يا حقوقي .

-   آگهي موضوع در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار .

-   در صورتي که کارت به سرقت رفته باشد علاوه بر مدارک مذکور گواهي اداره آگاهي لازم است .

برچسب ها :کاربردهاي کارت بازرگاني|موارد معافيت از داشتن کارت بازرگاني|صدور کارت بازرگاني|ا صدور و تمديد کارت بازرگاني