مراحل دريافت زمين|نحوه تغييرات پروانه بهره برداري|گواهي فعاليت صنعتي|تكميل پرسشنامه| كارت شناسايي|

 

مراحل دريافت زمين در شهرک هاي صنعتي و خارج از آن

 

دريافت زمين جهت اجراي پروژه هاي صنعتي ، يکي از مراحل ايجاد واحد صنعتي است ، در اين مطلب به تشريح روال اخذ زمين از شرکت شهرک هاي صنعتي پرداخته شده است و توضيحي مختصر جهت دريافت زمين در خارج از شهرک هاي صنعتي نيز بيان شده است:

تخصيص زمين در شهرک هاي صنعتي

1- مراجعه به شرکت شهرکهاي صنعتي استان و دريافت اطلاعات مربوط به شهرکهاي صنعتي استان از واحد برنامه ريزي و امور توليدي

 2- ارائه جواز تاسيس صادره از وزارت صنايع و معادن و يا يکي از سازمانهاي ذيربط و همچنين ارائه کپي شناسنامه و کپي کارت پايان خدمت براي اشخاص حقيقي و براي اشخاص حقوقي، کپي اساسنامه شرکت، آگهي تاسيس شرکت، آگهي ثبت شرکت و کپي شناسنامه اعضاي هئيت مديره شرکت

3- تکميل فرم درخواست زمين توسط متقاضي

4- بررسي استقرار و مسائل زيست محيطي (توسط شرکت شهرکهاي صنعتي استان)

5- انتخاب شهرک صنعتي و انتخاب قطعه

6- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسيسات شهرک صنعتي

7- تحويل زمين به مجري طرح يا نماينده ايشان

8- ارائه نقشه هاي ساختماني توسط مجري طرح به شرکت شهرکهاي صنعتي استان

9- دريافت پروانه ساختمان از شرکت شهرکهاي صنعتي استان

10- شروع عمليات اجرائي ساخت و ساز واحد صنعتي

11- دريافت پايان کار (بصورت رايگان) از شرکت شهرکهاي صنعتي استان

 

اجراي طرح در خارج از شهرک هاي صنعتي:

1- انتخاب زمين با رعايت مقررات صنعتي از جمله ممنوعيت 120 کيلومتري تهران و 50 کيلومتري اصفهان و ... ، مقررات زيست محيطي و ...

2- معرفي محل زمين به دستگاههاي اجرائي ذيربط از جمله محيط زيست و در صورت ضرورت اداره کل نظارت بر مواد غذائي، داروئي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان دامپزشکي کشور

3- تاييد نقشه ساختماني توسط واحد مرتبط در وزارت کار و امور اجتماعي

4- اخذ پروانه ساخماني از شهرداري و يا فرمانداري منطقه محل اجراي طرح

5- پيگيري مراحل تامين آب،

 

برچسب ها :مراحل دريافت زمين|نحوه تغييرات پروانه بهره برداري|گواهي فعاليت صنعتي|تكميل پرسشنامه| كارت شناساييبرق، تلفن، گاز، تصفيه خانه فاضلاب و ....