آئين نامه اجرائي صدور پروانه كسب در شهرها و روستاها|قانون نظام صنفي |اخذ پروانه كسب|اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب

آئين نامه اجرائي صدور پروانه كسب در شهرها و روستاها

ماده 1: براساس قانون نظام صنفي صدور پروانه كسب در هر شهرستان بعهده اتحاديه هاي صنفي مي باشد.

هر فردي كه بخواهد واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هرگونه تعهد يا اجاره يا خريد محل بايد جهت اخذ مجوز لازم به اتحاديه صنف مربوط مراجعه و درخواست كتبي خود را تسليم نمايد.

ماده 2: اتحاديه موظف است درخواست هاي رسيده براي اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوص ثبت و رسيد آنرا به متقاضي تسليم نمايد.

تبصره 1: اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي بصورت كتبي به متقاضي اعلام نمايد. عدم اعلام نظر درمدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد .

در غير اينصورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد.

تبصره 2: چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلائل مستند بطور كتبي به متقاضي اعلام كند. در صورتيكه متقاضي به ان معترض باشد مي تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذيربط تسليم دارد. مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهائي خود را براي اجراء به اتحاديه مربوطه اعلام كند.

تبصره 3: در صورتيكه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امورصنفي معترض باشند مي توانند ظرف مدت بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكر به كميسيون نظارت منعكس نمايند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجراست، مگر آنكه هيات عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض نقض كند. در اين صورت نظر هيات عالي نظارت قطعي و لازم الاجراء است.

فصل اول: ضوابط صدور پروانه كسب در شهرها

ماده 3: شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب در شهرها:

1 – تابعيت جمهوري اسلامي ايران .

2 – ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه نامه و يا حكم قطعي دادگاه مبني بر الزام به تنظيم اجاره نامه يا رسيد پرداخت اجاره بها معتبر و يا ارائه قراردادهاي منعقده في مابين متقاضي پروانه كسب با اشخاص حقيقي و يا ادارات و سازمان هاي دولتي، نهادها، شهرداري ها ، شركت هاي تعاوني مسكن و شركت هاي خاص صنفي، شركت هاي تحت پوشش سازمان هاي دولتي و نهادها.

تبصره: دريافت تعهد محضري از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن الزاميست.

3 – گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت، دائم و يا ارائه گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا پزشكي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (ه) ماده 10 قانون وظيفه و بندهاي (ج)، (د)، (ي) ماده 50 آئين نامه اجرائي قانون مزبور.

4 – ارائه گواهي عدم سوء پيشينه جهت افراد داراي سن كمتر از هفتاد سال تمام.

5 – ارائه آخرين مدرك تحصيلي (حداقل گواهي پايان تحصيلات ابتدائي يا سواد خواندن و نوشتن ) با استثناي متقاضياني كه سن آنها از 50 سال به بالا مي باشد.

6 – گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

7 – ارائه سوابق كاربري تجاري يا اداري و يا كارگاهي محل كسب.

8 – ارائه كارت معاينه پزشكي و گواهي صلاحيت بهداشتي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي مي باشند.

9 – ارائه هرگونه مدرك مبني بر تشكيل پرونده و يا ارائه هريك از اوراق پرداخت مالياتي

10 – مدارك لازم مبني بر دارا بودن صلاحيت فني براي مشاغل خاص براساس آئين نامه مربوط.

تبصره : اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنف وفق ماده 13 قانون نظام صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط به نام متقاضي كافي مي باشد.

11 – موافقت اداره نظارت براماكن عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

12 – عكس پرسنلي جديد دوازده قطعه

13 – فتوكپي كارت ملي و شناسنامه عكس دار

تبصره 1: حداقل سن جهت خانم ها بمنظور دريافت پروانه كسب هيجده سال مي باشد.

تبصره 2: كليه دستگاه هائي كه اتحاديه ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي كنند موظفند

ظرف مدت 15 روز از تاريخ استعلام نظر قطعي و نهائي خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

ماده 4: اتحاديه هاي صنفي مكلفند پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط ظرف مدت پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام نمايند. همچنين دريافت كننده پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف مدت شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام نمايد.

ماده 5 : براي اشخاص حقوقي (شركت ها) و مشاركت هاي مدني، يك پروانه كسب بنام شركت با ذكر نام نماينده هيات مديره اشخاص حقوقي درخواست كننده و يا احدي از شركاء در مشاركت هاي مدني (كه توسط ساير شركاء كتبا معرفي و امضاي آنان توسط دفتر خانه اسناد رسمي گواهي شده باشد) در صورت احراز ساير شرايط صادر مي گردد.

تبصره 1: در صورتيكه شركت بخواهد در بيش از يك مكان فعاليت نمايد براي مكانهاي ديگر ضمن دريافت پروانه كسب طبق مفاد اين ماده جهت اداره واحد صنفي براي فرد معرفي شده توسط هيات مديره و يا احدي از شركاء كه توسط شركاء كتبا معرفي و امضاي آن توسط دفتر اسناد ر سمي گواهي شده باشد با رعايت ساير مقررات مربوط تا سقف تعدادي كه كميسيون نظارت تصويب نمايد كارت مباشرت صادر خواهد شد.

تبصره 2: در صورت نياز به فعاليت در محل غير از محل قانوني اشخاص حقوقي پس از تصويب كميسيون نظارت شهرستان مربوطه يك پروانه كسب بنام شركت و با ذكر مشخصات نماينده قانوني آن شركت به معرفي هيات مديره اشخاص حقوقي درخواست كننده در صورت احراز ساير شرايط صادر و براي اداره بيش از يك واحد صنفي در ساير نقاط براي افرادي كه هيات مديره كتبا معرفي مي نمايد با رعايت مفاد تبصره 2 همين ماده ضمن صدور پروانه كسب ، كارت مباشرت صادر خواهد گرديد.

برچسب ها :آئين نامه اجرائي صدور پروانه كسب در شهرها و روستاها|قانون نظام صنفي |اخذ پروانه كسب|اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب

خط تولید  ، خدمات فنی و مهندسی ،کارخانه تولید ،خط تولید لوله پنج لایه pex،خط تولید لوله پکس ،محصولات پلیمری ،صنعت پلیمر ، محصولات لاستیک و پلاستیک ، ماشین آلات تولید ،راه اندازی کارخانه ، نصب و راه اندازی خط تولید ، مشاوره صنعتی ، مشاوره تولیدی ،سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی ، طرح توجیهی ، پروژه صنعتی ، سازنده خط تولید ،سازنده ماشین آلات ،اکسترود تولید ،سازنده اکسترودر تولید ،اکستروژن ،سازنده_دستگاه تولید لوله پنج لایه ،پلیمر ،تکنولوژی تولید ،فرآیند تولید ،تجهیزات صنعتی،

خط توليد پروفيل در و پنجره upvc، خط توليد داکت برق، خط توليد پنل ديوارپوش ، پانل ديواري و سقف کاذب pvc، خط توليد لوله پليکا PVC، خط توليد لوله تک لايه PEX ،خط توليد لوله پنج لايه کامپوزيت آلومينيوم و پکس  PEX AL PEX، خط توليد لوله يک لايه وچند لايه پلي اتيلن و پلي پروپيلن و پکس PP,PE,PEX، دستگاه لمينيت پانل، دستگاه هات استمپ پانل PVc خط UV ، هاي لايت يا براق پانل

,p production line FIVE LAYER PIPE ,PEX FIVE LAYER PIPE ,PIPING_PEX ,TUBE PEX ,PEX piping, ,PEX_AL_PEX ,PEX PIPE ,PEX_TUBE,production line ,PRODUCTION LINE POLYMER ,Trading Company, ,Production plan ,Industrial design ,Production Project ,Industrial project ,Technical Services ,Engineering services ,production technology ,Production Process ,Industrial equipment ,Machinery, ,Machine ,Setup Factory ,Installation production line Industry,Extrude,extrusion ,Industrial, ,Manufacturer production line, Manufacturer machines and machinery, #pex_pipe_production_line,

,Pex pipe machinery, Pex pipe machine, FIVE LAYER PIPE , ، PIPE PEX-AL-PEX ، pex five layer pipe production line, pex piping production machine  pex pipe، pex tube machinery، PEX tubing، PIPE MANUFACTURE pex-al-pex-pipe-five-layer-production-line-machinery-machine- piping-tubing-tube-ManufacturerEX-AL-PEX PIPE production machine|pex five layer pipe production line| piping machinery| tube tube|PEX tubing| tubing MANUFACTURE FIVE LAYER PIPE , , PERT ، PIPE PEX-AL-PEX ،pex pipe , pex five layer pipe production line, pex pipe production line  pex، pex piping ، pex pipe mashinery، PEX PIPE MACHINE،PEX AL PEX PIPE

خط توليد لوله پنج لايه و تک لایه آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پنج لایه PEX ، خط تولید لوله تک لایه PEX , PERT خط-تولید-دستگاه-لوله-پنج-لایه-پکس-آلومینیومخط توليد لوله پنج لايه و تک لایه کامپوزیت آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پلي اتيلن PEX ،