دستگاه اکسترودر|فرايند اکستروژن|Extrusion |دستگاه اکستروژن|Extruder|اکسترودر|صنعت لاستيک و پلاستيک|خط توليد|ماشينهاي اکسترودر| روشهاي اکستروژن|خطوط توليد|مارپيچ|دستگاه اکسترودر|فرايند اکستروژن|Extrusion |دستگاه اکستروژن|Extruder

اکسترودر

اکسترودر ماشيني است که به آميزه لاستيکي و پلاستيکي نيرو واردساخته تا با فشار در انتهاي دستگاه از ميان يک قالب عبور نموده و محصولي نواري شکل با سطح مقطع خاص توليد نمايد. ماشينهاي اکسترودر با کاربردهاي متنوع بطور گسترده در صنعت لاستيک و پلاستيک مورد استفاده قرار ميگيرند.

در خط توليد،  ماشينهاي اکسترودر ر براي شکل دهي اوليه  لاستيک و پلاستيک جهت عمليات بعدي و نيز براي شکل دادن به محصولات نهائي مورد استفاده قرار ميگيرند. کليه اين کاربردها باعث مي شوند که نيازهاي عملي هر کاربرد خاص در ماشين طراحي شود و طيف گسترده طرحهاي موجود ماشينهاي اکسترودر نيز منعکس کننده همين مطلب است

محصولات اکسترودري:

1- انواع شلنگها

2- ترد تاير(آج تاير)

3- سايدوال تاير( قسمت کناري رويه ي تاير)

4- درزگيرها

5- پروفيلها و نوارها

6- سيمها و کابلها

7- و کلا" تمام محصولاتي که به صورت پيوسته مي باشند.

تقسيم بندي اکسترودر ها از نظر تغذيه:

اکسترودر  هايي که از روي دماي مواد مورد تغذيه آنها که براي انجام عمليات ضروري ميباشد تفکيک مي شوند دو دسته اند:

--- اکسترودر  تغذيه گرم

---اکسترودر  تغذيه سرد

معمولا" تغذيه مورد نياز براي اکسترودر هاي گرم که در  صنعت لاستيکبه کار گرفته شده اند قبلا" طي عملياتي جداگانه پيش گرم مي شوند. در روشهاي معمول اکستروژن گرم معمولا از يک ميل براي اين کار استفاده ميشود.اکسترودر هاي سرد که با استفاده ازيک نوار لاستيکي يا لاستيکهاي دانه اي در دماي محيط کار ميکند.ثانيا" اکسترودرها را ميتوان با توجه به کاربردشان طبقه بندي و تفکيک کرد.

بسياري از کارخانجات ماشيني ميخواهند که اگر به اندازه کافي مؤثر نيست حداقل بتواند با موفقيت و بطور صحيح انواع آميزه ها را با اختلاط متفاوت فرآيند نمايد.در اينجا روي به حداقل رساندن زمان تعويض داي و برگرداندن ماشين به وضعيت عملياتي مناسب و سهولت پاکسازي لازم و کافي براي به حداقل رساندن آلودگي ها ناشي از تغيير کامپاند تأکيد مي شود. وقتي قرارباشد دستگاهي براي يک مدت طولاني با ترکيبات لاستيکي که داراي خواص رواني و سيلاني محدودي هستند کار کند،مارپيچ سره وداي ميتوانند طوري طراحي شوند تا هم ميزان خروجي مواد بالا باشد و هم کنترل خوبي از لحاظ ابعاد وجود داشته باشد.همچنين عليرغم تغييرات جزئي در مواد تغذيه مي توان قسمت تغذيه و تسمه کشش و نيز سيستم کنترل را طوري انتخاب کرد که کنترل ابعادي مناسب حاصل گردد.

تفاوت عمده فيزيکي مياناکسترودرهاي سرد وگرم در نسبت طول به قطر مارپيچشان ميباشد. براي ماشينهاي گرم که قسمت قابل ملاحظه اي انرژي جهت گرم کردن و پلاستيکي کردن مخلوط لاستيک روي ميل انجام شده عمل مارپيچ اکسترودر صرفا" انتقال و اعمال فشار ميباشد. اين باعث ميشود که ماشينها کوچک بوده و داراي طولهاي مارپيچي بر حسب قطر آنها از 3d تا 5d باشند.

علاوه بر عمليات انتقال و فشار بوسيله مارپيچ ، در اکسترودرهاي سرد ميبايستي مارپيچ بتواند در لاستيک کارهاي مکانيکي لازم جهت بالا بردن دما و رسيدن به درجه حرارت مورد نظر را انجام دهد و نرمي مواد هنگام خروج از داي را بوجود آورد.اين امر باعث ميشود که مارپيچها داراي طولهايي بيشتر در محدوده 9d تا 15d باشندو حتي در بعضي کاربردها ممکن است از مارپيچهايي بزرگتر از اين هم استفاده شود.

اکسترودر هاي سرد در حد وسيعي جاي انواع گرم را در خطوط توليد گرفته اند. اين جايگزيني بيشتر در خطوطي صورت گرفته که با کار دراز مدت و يا دقت در اندازه گيري ابعادي صحيح مورد نظر بوده است اين ماشين با پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي که ناشي از تنوع طرح هاي توسعه يافته و اطلاع از فنون کار بوده در بدست گرفتن بازار ماشين آلات سهم بسزايي داشتند.

اجزاء اکسترودر:

الف-  قيف تغذيه : محلي است که آميزه(مواد) وارداکسترودر ميشود. بسته به نوع تغذيه شکل قيف فرق ميکند.

دو چيز درمورد قيف تغذيه مهم است:

1- اندازه قيف

2- يکنواختي تغذيه - تغذيه يکنواخت باعث توليد محصول يکنواخت ميشود.

ب - پوسته يا بدنه اکسترودر:

يک استوانه فلزي است که مارپيچ را احاطه ميکند.در داخل اين استوانه حفره هايي تعبيه ميشود تا با عبور آب سرد وگرم بتوانيم درجه حرارتاکسترودر را کنترل کنيم. اگر درجه حرارت آميزه کنترل نشود آميزه داغ ميشود که باعث ميشود محصول خروجي به صورت برشته يا سوخته دار خارج شود (يا در اصل اسکورچ شود).

ج – مارپيچ :

در يکاکسترودر با تغذيه سرد همچنان که از نامش بر مي آيد،آميزه لاستيکي در درجه حرارت محيط تغذيه ميشود.خوراک ممکن است بصورت نوار يا دانه باشد مارپيچ بايد به مقدار کافي انرژي مکانيکي انتقال دهد تا هم آميزه نرم شده و هم با فشار عقب برنده داي مقابله نمايد. در طراحي مارپيچهاي بکار برده شده در اکسترودر با تغذيه سرد ،بررسي هاي خاص لازم است.براي آنکه خرد شدن(Mastication) به مقدار لازم صورت گيرد بايد ارتفاع پره مارپيچ کم و طول مارپيچ زياد باشد.

مارپيچ يک اکسترودر ساده داراي سه قسمت مي باشد :

1- قسمت تغذيه - مواد را از قيف تغذيه انتقال ميدهد

2- قسمت انتقالي يا سنجش -  مواد را حرارت داده،مخلوط مينمايد.

3- قسمت فشرده شدن - قسمت فشرده سازي يکنواخت کننده است و فشار لازم براي راندن مواد از درون داي در آن ايجاد ميگردد

درون مارپيچ هم کنترل درجه حرارت وجود دارد.داخل مارپيچ مجراهايي تعبيه شده که از داخل آن آب ميتواند عبور کند تا کنترل درجه حرارت داشته باشيم. سرعت مارپيچ در دماي اکسترودر تأثير زيادي دارد در مقدار تغذيه ثابت افزايش سرعت مارپيچ باعث افزايش دماي محصول خروجي از اکسترودر ميشود.

سرعت ايده آل دراکسترودرهاي مارپيچي:

حد سرعتي است که بتواند لاستيک را از تغذيه دريافت و از جمع شدن آن در قيف تغذيه جلوگيري کند.

 

د – هد (کلگي):

هدف از بکار گيري هد متعادل ساختن و يکنواخت نمودن فشار و انتقال آميزه به سمت قالب است.

شکل هد بايد طوري طراحي شود تا بتواند نيازهاي زير را تأمين کند:

1- تأمين حداکثر محصول خروجي بدون هيچ مشکل وبي نظمي

2- جبران تغيير شکل ناشي از خواص بازگشت الاستيک آميزه

3- حذف نواحي ساکن و ايستا که احتمالا" در مسير آميزه ايجاد ميشود.

ر – قالب (داي):

قالب جسمي است که بر روي کلگي(هد) قرار مي گيرد و باعث مي شود آميزه هنگام خروج شکل مورد نظرما را به خود بگيرد.به طور کلي طراحي داي نياز به مهارت وتجربه فراوان است.

برچسب ها :اکسترودر،صنعت لاستيک و پلاستيک،خط توليد،ماشينهاي اکسترودر، روشهاي اکستروژن، خطوط توليد،مارپيچ،دستگاه اکسترودر،فرايند اکستروژن،Extrusion ،دستگاه اکستروژن،Extruder،دستگاه اکسترودر|فرايند اکستروژن|Extrusion |دستگاه اکستروژن|Extruder

خط تولید  ، خدمات فنی و مهندسی ،کارخانه تولید ،خط تولید لوله پنج لایه pex،خط تولید لوله پکس ،محصولات پلیمری ،صنعت پلیمر ، محصولات لاستیک و پلاستیک ، ماشین آلات تولید ،راه اندازی کارخانه ، نصب و راه اندازی خط تولید ، مشاوره صنعتی ، مشاوره تولیدی ،سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی ، طرح توجیهی ، پروژه صنعتی ، سازنده خط تولید ،سازنده ماشین آلات ،اکسترود تولید ،سازنده اکسترودر تولید ،اکستروژن ،سازنده_دستگاه تولید لوله پنج لایه ،پلیمر ،تکنولوژی تولید ،فرآیند تولید ،تجهیزات صنعتی،

خط توليد پروفيل در و پنجره upvc، خط توليد داکت برق، خط توليد پنل ديوارپوش ، پانل ديواري و سقف کاذب pvc، خط توليد لوله پليکا PVC، خط توليد لوله تک لايه PEX ،خط توليد لوله پنج لايه کامپوزيت آلومينيوم و پکس  PEX AL PEX، خط توليد لوله يک لايه وچند لايه پلي اتيلن و پلي پروپيلن و پکس PP,PE,PEX، دستگاه لمينيت پانل، دستگاه هات استمپ پانل PVc خط UV ، هاي لايت يا براق پانل

,p production line FIVE LAYER PIPE ,PEX FIVE LAYER PIPE ,PIPING_PEX ,TUBE PEX ,PEX piping, ,PEX_AL_PEX ,PEX PIPE ,PEX_TUBE,production line ,PRODUCTION LINE POLYMER ,Trading Company, ,Production plan ,Industrial design ,Production Project ,Industrial project ,Technical Services ,Engineering services ,production technology ,Production Process ,Industrial equipment ,Machinery, ,Machine ,Setup Factory ,Installation production line Industry,Extrude,extrusion ,Industrial, ,Manufacturer production line, Manufacturer machines and machinery, #pex_pipe_production_line,

,Pex pipe machinery, Pex pipe machine, FIVE LAYER PIPE , ، PIPE PEX-AL-PEX ، pex five layer pipe production line, pex piping production machine  pex pipe، pex tube machinery، PEX tubing، PIPE MANUFACTURE pex-al-pex-pipe-five-layer-production-line-machinery-machine- piping-tubing-tube-ManufacturerEX-AL-PEX PIPE production machine|pex five layer pipe production line| piping machinery| tube tube|PEX tubing| tubing MANUFACTURE FIVE LAYER PIPE , , PERT ، PIPE PEX-AL-PEX ،pex pipe , pex five layer pipe production line, pex pipe production line  pex، pex piping ، pex pipe mashinery، PEX PIPE MACHINE،PEX AL PEX PIPE

خط توليد لوله پنج لايه و تک لایه آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پنج لایه PEX ، خط تولید لوله تک لایه PEX , PERT خط-تولید-دستگاه-لوله-پنج-لایه-پکس-آلومینیومخط توليد لوله پنج لايه و تک لایه کامپوزیت آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پلي اتيلن PEX ،