گروه مهندسی بازرگانی پیشگامان صنعت ایران - خط توليد درب و پنجره UPVC